ustrój Królestwa - kto jest kim?

Konstytucja Królestwa

Królestwo Dreamlandu jest monarchią konstytucyjną. Jego ustrój jest regulowany Kartą Konstytucyjną. Została ona przyjęta przez Parlament Królewski 8 lutego 2016 roku. Następnego dnia JKM Edward II zatwierdził ustawę konstytucyjną wprowadzającą Kartę w życie. Karta Konstytucyjna obowiązuje od 16 lutego 2016 roku.

Królestwo jest federacją. Składa się z samorządnych jednostek terytorialnych: Domeny Królewskiej i wyodrębnianych z niej baliwatów (prowincji). Do najważniejszych federalnych organów konstytucyjnych należą Król, Parlament Królewski, Rząd Królewski i Sąd Królestwa. Głównym organem władzy krajowej (w prowincjach) jest namiestnik królewski.

Król

Król Dreamlandu

Król jest głową państwa i ma najwyższą władzę. Od 1998 roku Korona Dreamlandzka należy do dynastii Ebruzów, do której wejście jest możliwe dzięki woli ustępującego króla i królów seniorów z szczególnym uwzględnieniem woli pierwszego króla TomBonda. Królewskie prerogatywy i kompetencje są bardzo rozległe. Spośród nich warto wymienić takie jak:

  1. Zarządzanie wyborów i referendów.
  2. Inaugurowanie prac Parlamentu Królewskiego i powoływanie Marszałka Seniora.
  3. Wytyczanie kierunków polityki Królestwa, w szczególności zagranicznej.
  4. Nadawanie tytułów honorowych, ziemi, orderów i odznaczeń.
  5. Powoływanie i odwoływanie sędziów.
  6. Powoływanie i odwoływanie namiestników królewskich.

W wykonywaniu tych jak i wielu innych kompetencji i obowiązków królewskich głowie państwa pomaga szczególnie Dwór Królewski (instytucja administracyjna Króla).

Na tronie zasiada: Jego Królewska Mość Alfred (dzień koronacji 09.04.2017)

Siedziba: Pałac Ekhorn, Ekorre (Domena Królewska)

Organy pomocnicze: Dwór Królewski, Heroldia Królestwa

Instytucje podległe: Królewskie Służby Informatyczne, Armia Królewska

Parlament Królewski

Parlament Królewski

Parlament Królewski sprawuje władzę ustawodawczą. Składa się z lordów powoływanych i odwoływanych przez Króla. Lordem może zostać każdy obywatel zamieszkały w Królestwie co najmniej 14 dni, który wyrazi wolę włączenia do Parlamentu Królewskiego. Parlament pracuje permanentnie. Na jego czele stoi Marszałek, wybierany przez lordów. Parlament Królewski w szczególności podejmuje ustawy i uchwały. Ma również prawo wyrażania zgody na emisję pieniądza oraz powołuje Prezesa Sądu Królestwa.

Dopuszcza się aktywność partii politycznych. Ich rola w Parlamencie jest jednak niewielka.

Obecny Parlament Królewski urzęduje od 18.04.2016

Siedziba: Pałac Parlamentu, Dreamopolis (Domena Królewska)

Rząd Królewski

Rząd Królewski

Rząd Królewski stanowi władzę wykonawczą. Do jego podstawowych kompetencji należy bieżące zarządzanie Królestwem, realizowanie przyjętych polityk, wykonywanie ustaw i dekretów oraz kierowanie administracją federalną. Rząd składa się z Premiera i Ministrów. Premier jest wybierany w powszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach. Kandydatów na Premiera mogą zgłaszać obywatele oraz partie polityczne. Ministrowie powoływani są przez Premiera.

Premier: Jego Ekscelencja Torkan Ingawaar (od 02.05.2017)

Siedziba: Pałac Rady, Ekorre (Domena Królewska)

Resorty:

  1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  2. Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji
  3. Ministerstwo Promocji i Rozrywki
  4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Sąd Królestwa

Sądy w Królestwie

Wymiar sprawiedliwości w Królestwie sprawuje Sąd Królestwa. W Sądzie Królestwa może orzekać osobiście Król. Sąd Królestwa składa się z izb: generalnej, apelacyjnej i wielkiej. Pełni również funkcje sądu konstytucyjnego i trybunału stanu. Postępowanie sądowe w Królestwie jest co najmniej dwuinstancyjne.

Sędziów powołuje Król, natomiast Prezesa Sądu Królestwa wybiera Parlament Królewski spośród sędziów na półroczną kadencję.