Dzisiejsze Dreamopolis przez długie lata dzieliło los Domeny Królewskiej (ziem dzisiejszego Luindoru). Stopniowo, jako siedziba monarsza, stawało się lokalnym centrum administracyjnym, a w konsekwencji, w miarę wzrostu centralizacji administracji królewskiej – całego państwa. Jak to zwykle bywa, szewc bez butów chodzi, tak więc i Dreamopolis nie doczekało się początkowo żadnych szczególnych zasad swojej własnej organizacji. W istocie jeżeli nie stała, to przynajmniej długookresowa obecność monarchy w mieście powodowała, że powszechnie takie zasady uznawane były po prostu za zbędne. Urzędnicy nadworni administrowali miastem niejako przy okazji, zajmując się sprawami czy to Królestwa, czy samej Domeny Królewskiej. O pojęciu samorządu miejskiego właściwie nie myślano. Miejski patrycjat, zadowolony z dochodów, jakie dawała obecność dworu królewskiego, całkiem przytomnie z góry odrzucał jakiekolwiek pomysły, mogące choćby potencjalnie przyczynić się do ewentualnego ograniczenia dochodów, więc nie zatruwali monarszego błogostanu jakimikolwiek petycjami o samorząd; pogląd ten utrwalił się w umysłach dreamopolitańczyków na długo.

Sytuacja ta zmieniła się właściwie dopiero w marcu 2001 roku. Wówczas to, dotychczas znaczących rozmiarów Domena Królewska, formalnie zniknęła. Senat Królewski zdecydował o powstaniu piątej prowincji – Solardii, która objęła obszar dotychczasowej Domeny Królewskiej. Ponieważ nowa prowincja również chciała mieć stolicę w Dreamopolis, szybko doszło do wykształcenia w praktyce dwóch miast: Dreamopolis Królewskiego i Książęcego, gdyż od grudnia 2001 roku Solardia stała się księstwem.

Współistnienie tych dwóch organizmów: Solardii z Dreamopolis Książęcym oraz Dreamopolis Królewskiego, nie było usłane różami. Co rusz pojawiały się mniej lub bardziej poważne spory, przede wszystkim co do statusu prawa krajowego Solardii w Dreamopolis Królewskim. Miało to istotne znaczenie, skoro Dreamopolis Królewskie było wszak stolicą całego Królestwa i nie w smak było niektórym, by prawo jednej z prowincji regulowało kwestie dotyczące – choćby potencjalnie – funkcjonowania organów federalnych.

Pierwszą próbą uspokojenia nastrojów i uporządkowania najbardziej palących kwestii, w myśl zamieszczonego jeszcze w pierwotnym tekście Konstytucji Królestwa z 1 lipca 2002 roku zapisu o uregulowaniu statusu stolicy Królestwa – była ustawa federalna z dnia 29 maja 2004 roku o stolicy Królestwa i Domenie Królewskiej. Po pierwsze, prawnie uznano jej mocą faktyczny podział Dreamopolis na Królewskie i Książęce. Nadto Dreamopolis Królewskie, zgodnie z postulatami ówczesnego Namiestnika Koronnego-Księcia Solardii Morfeusza, uznano za część Solardii, jednakże na prawach autonomii: prawo krajowe Solardii miało wprawdzie zastosowanie w granicach miasta, jednakże zagwarantowano iż jego stosowanie będzie uwzględniać szczególny status królewskiej części Dreamopolis. Dreamopolis Królewskiemu zawarowano również osobowość prawną, a także podstawy samorządu. Punkt ten miał ogromne znaczenie, gdyż stało się ono jedynym ówcześnie miastem, którego odrębność prawną i podstawy samorządności gwarantowało prawo federalne: do dziś kwestię organizacji miast uznaje się w Królestwie za wewnętrzną sprawę poszczególnych prowincji.

I tak zgodnie z ustawą federalną z 2004 roku, organem miasta był Lord Burmistrz, powoływany wprawdzie podług prawa krajowego Solardii, ale wyłącznie za zgodą Króla. Prawo krajowe mogło również ustanowić radę miejską, do czego jednak nigdy nie doszło. Część obszaru miasta została wyłączona spod jurysdykcji solardyjskiej, a właściwie jakiejkolwiek prowincji – chodziło o Pałac Królewski w Dreamopolis Królewskim z przyległościami oraz nieruchomości zajmowane przez organy federalne. Te tereny utworzyły nową Domenę Królewską, podległą bezpośrednio Królowi. W ten sposób Domena Królewska odżyła, choć w przewrotnej postaci: Dreamopolis nie było już dłużej jej częścią – to raczej ówczesna Domena stanowiła część obszarów miasta.

Sytuację tą na szczeblu ustrojowym zatwierdzono przy okazji nowelizacji Konstytucji Królestwa ustawą konstytucyjną z dnia 12 czerwca 2004 roku, z mocą od 1 lipca 2004 roku, która stanowiła o Domenie Królewskiej jako organie Federacji znajdującym się pod bezpośrednią zwierzchnością Króla oraz o Królewskim Stołecznym Mieście Dreamopolis jako stolicy Królestwa.

Mimo tych prób uregulowania sytuacji, stopniowo dla wszystkich stawało się oczywiste, że dalsze współżycie dworów: królewskiego i książęcego w jednym mieście nie będzie możliwe. I tak ówczesny Król Dreamlandu podjął decyzję, której dreamopolitańczycy nie wybaczyli mu do dziś: Artur I Piotr stworzył Królewskie Miasto Ekorre, gdzie przeniósł swój dwór. Jak można się było spodziewać, za dworem królewskim szybko podążyli członkowie Rządu Królewskiego. W ten sposób ośrodek administracji federalnej przeniósł się na tereny ofiarowane Koronie przez Republikę Weblandu. Już 31 października 2004 roku dekretem królewskim o organizacji Domeny Królewskiej, sytuacja ta została utrwalona: Król ustanowił trzy okręgi w ramach Domeny: Dreamopolis – obejmujący tereny położone w granicach Królewskiego Stołecznego Miasta Dreamopolis; Ekorre – obejmujący ziemie przekazane przez Republikę Weblandu, oraz właśnie przystępujący do Królestwa Baridas. To Ekorre stało się faktyczną siedzibą dworu, z nowym Królewskim Pałacem Ekhorn, jako główną siedzibą dreamlandzkiego monarchy.

Po burzliwych wydarzeniach związanych z buntem i opuszczeniu przez jego uczestników i zwolenników Królestwa, sytuacja uspokoiła się. Niemniej o powrocie królewskiego dworu do Dreamopolis Królewskiego już nie myślano. Wkrótce ustawą federalną z 14 listopada 2005 roku, ustalono porządek prawny w Dreamopolis, który obowiązuje do dziś. I tak w pierwszej kolejności doprowadzono do zjednoczenia dotychczasowych dwóch miast w jedno Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis. Została mu przyznana osobowość prawna – przy czym stało się ono prawnym następcą obu dotychczasowych miast. Tradycyjnie na czele miejskiego samorządu pozostawiono Lorda Burmistrza, powierzając jego powoływanie i odwoływanie już bezpośrednio Królowi. Dotychczasowy włodarz miasta uzyskał dodatkowe uprawnienia w postaci wydawania ordonansów ustalających prawa miejscowe, obowiązujące w granicach Dreamopolis. Ustawa uregulowała również kwestie związane z zamieszkaniem w stolicy Królestwa. Co charakterystyczne, nie powtórzono już obowiązującego wcześniej ograniczenia możliwości tworzenia przedsiębiorstw w Dreamopolis. W ten sposób miasto mogło zacząć – czy też kontynuować w swojej dawnej książęcej części – rozwój gospodarczy.

Królestwo Dreamlandu
Forum Królestwa Dreamlandu
Parlament Królestwa Dreamlandu
Rząd Jego Królewskiej Mości
Korona Królestwa Dreamlandu
Królewskie Miasto Ekorre
Kancelaria Królewska
Wymiar Sprawiedliwości