Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

spółka akcyjna z Grupy Kingsman świadcząca usługi kartograficzne

Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 14 lis 2017, 17:39

Inicjuję wątek dotyczący pierwszego WZA spółki. Z pewnością należy pochylić się nad statutem. Liczyłbym również na jakieś słowa dotyczące pierwszych zleceń i planów spółki ze strony wykonującego mapy, tj. JE Daniela von Witta. Innych akcjonariuszy zachęcam na dodawanie punktów do obrad.
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores, wiceMSZ
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 1997
Dołączył(a): 30 sie 2016, 01:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Herb:

Re: 1 Walne Zebranie Akcjonariuszy

Postprzez Daniel von Witt » 14 lis 2017, 20:27

Pierwsza rzecz - zmieniam nazwę wątku na "Zebranie Założycielskie", gdyż tym jest w istocie pierwsze spotkanie akcjonariuszy, który nie podjęli jeszcze decyzji o tym, jakie organy spółki będą istniały. Podjęto jedynie decyzję o założeniu spółki, nazwie, i wkładach na poczet kapitału własnego, tu - akcyjnego. W pierwszej więc kolejności przedstawię Panom projekt statutu. Może to nastąpić jeszcze dziś - zobaczymy czy dam radę.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14387
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Daniel von Witt » 18 lis 2017, 17:17

Drodzy Państwo,

przedstawiam projekt statutu. Będzie on debatowany przez 3 dni, do 21 listopada.
STATUT
MICROCART SPÓŁKA AKCYJNA


Rozdział I
Przepisy ogólne


§ 1
 1. Spółka nosi nazwę MicroCart Spółka Akcyjna.
 2. Spółka zostaje zawiązana na czas nieograniczony, z chwilą objęcia wszystkich akcji.
 3. Siedzibą Spółki jest Książęce Miasto Buuren.
 4. Spółka prowadzi działalność w branży usług kartograficznych.
§ 2
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.000 D i dzieli się na 550.000 sztuk akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 D każda.
 2. Kapitał zakładowy Spółki może być podnoszony, o czym decyduje Walne Zebranie Akcjonariuszy.
Rozdział II
Akcje Spółki

§ 3
 1. Akcje obejmowane są po ich wartości nominalnej.
 2. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
 3. Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji Zarządu.
§ 4
 1. Spółka za wkłady wydaje akcje imienne.
 2. Akcje Spółki występują w formie Certyfikatu Akcyjnego, zwanego dalej "Certyfikatem". Każdy Certyfikat zawiera:
  (1) nazwę, siedzibę i adres Spółki,
  (2) numer NIFI Spółki,
  (3) datę zarejestrowania Spółki w CRIP i datę wystawienia akcji,
  (4) cenę nominalną jednej akcji, ilość i wartość nominalną akcji,
  (5) serię, numer i rodzaj akcji,
  (6) cenę emisyjną jednej akcji i datę emisji,
  (7) podstawowe uprawnienia akcjonariusza wynikające z Statutu,
  (8) podpis wystawcy.
 3. Za datę wystawienia akcji uważa się dzień wniesienia wkładów.
 4. Wystawcą Certyfikatu jest Zarząd.
§ 5
 1. Akcje są niepodzielne.
 2. Certyfikaty są podzielne. Spółka wystawiając nowe Certyfikaty w miejsce starych stwierdza nieważność dotychczasowych Certyfikatów.
§ 6
 1. Akcje są zbywalne.
 2. Akcjonariusze obracają akcjami wedle własnego uznania i na warunkach przez siebie określonych.
 3. Finalizując transakcję zbycia akcji Spółka wystawia nowe Certyfikaty, zgodnie z przepisami § 5 art. 2.
§ 7
 1. Akcjonariusz może zbyć akcje Spółce.
 2. Od uzyskania informacji o gotowości do zbycia akcji Spółka ma 14 dni na ich zakup.
 3. Akcjonariusz nie może zbyć więcej jak 20% wszystkich swoich akcji na rzecz Spółki, raz na 365 dni.
 4. Nabyte akcje własne Spółki podlegają umorzeniu.
§ 8
 1. Akcje mogą być umarzane.
 2. Umorzenie akcji następuje na skutek nabycia akcji przez Spółkę od akcjonariusza.
 3. Umorzenie akcji następuje w drodze podjęcia uchwały Zarządu Spółki.
 4. Uchwała określa:
  (1) podstawę prawną umorzenia,
  (2) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych,
  (3) sposób pomniejszenia kapitału zakładowego.
§ 9
 1. Spółka nie może nabywać wyemitowanych akcji własnych. Zakaz nie dotyczy:
  (1) nabycia akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie, w tym w szczególności wrogiemu przejęciu przez które rozumie się także próby nabycia akcji przed podmioty konkurencyjne,
  (2) nabycia akcji w celu ich umorzenia.
 2. O nabyciu akcji własnych i celu lub przyczynach nabycia Zarząd powiadamia akcjonariuszy.
 3. Prawa na podstawie akcji własnych Spółki są wyłączone na Walnych Zebraniach Akcjonariuszy.
§ 10
 1. Akcje Spółki mogą być emitowane w drodze:
  (1) subskrypcji prywatnej polegającej na skierowaniu oferty objęcia akcji do konkretnego adresata lub przez obecnych akcjonariuszy Spółki,
  (2) subskrypcji otwartej polegającej na skierowaniu publicznej oferty sprzedaży składanej na forum Królestwa Dreamlandu.
 2. Decyzję o emisji akcji podejmuje Walne Zebranie Akcjonariuszy. Przepisu nie stosuje się wobec pierwszej emisji.
 3. Zarząd przygotowuje prospekt emisyjny, który powinien zawierać:
  (1) nazwę, siedzibę, adres siedziby, adresy zakładów i numer NIFI Spółki,
  (2) zwięzłą charakterystykę działalności Spółki,
  (3) zwięzły opis sytuacji finansowej Spółki,
  (4) informacje o kapitale własnym i akcjonariuszach Spółki, których wymienia się z imienia, nazwiska lub nazwy z podaniem numeru NIM lub NIFI,
  (5) informacje o ilości emitowanych akcji, cenie nominalnej i cenie emisyjnej jednej akcji, numer serii i wartość emitowanej serii oraz sposób składania ofert kupna i termin ich zakończenia.
 4. Inwestor chcący nabyć akcje jest dopisywany do Listy Intencyjnej Zakupu Akcji. Listę prowadzi się do terminu wyznaczonego w prospekcie emisyjnym.
 5. Po zamknięciu Listy Intencyjnej Zakupu Akcji tworzy Listę Inwestorów. Przepisy § 3 stosuje się.
§ 11
 1. Zarząd prowadzi ewidencję akcjonariuszy.
 2. Wpisów w ewidencji akcjonariuszy Zarząd dokonuje na podstawie objęcia, emisji, zbycia, nabycia, umorzenia akcji lub podziału Certyfikatu Akcyjnego.
 3. Ewidencja akcjonariuszy jest jawna.
 4. Akcjonariuszem jest wyłącznie osoba wpisana do ewidencji akcjonariuszy.
Rozdział III
Prawa i obowiązki akcjonariuszy

§ 12
 1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w Walnym Zbraniu Akcjonariuszy z głosem stanowiącym odpowiadającym liczbie posiadanych akcji oraz do uzyskiwania informacji od Zarządu na temat działalności Spółki.
 2. Akcjonariusz ma prawo poboru.
§ 13
  Akcjonariuszom nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów i posiadanych akcji.
§ 14
 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku.
 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Akcjonariuszy o podziale zysku wskazuje termin wypłaty dywidendy.
§ 15
 1. Akcjonariusz ma obowiązek powiadamiać Spółkę o wszelkich okolicznościach wpływających na jego prawa do akcji, a w szczególności aktualność informacji na posiadanych Certyfikatach.
 2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. poprzednim może skutkować utratą praw wynikających z niniejszego Statutu do czasu poprawienia danych.
 3. Akcjonariusz nie może żądać od Spółki odszkodowania za okres, kiedy nie mógł korzystać z swoich praw z niedopełnienia swoich obowiązków.
§ 16
 1. Akcjonariusz ma obowiązek wniesienia pełnego wkładu za akcje w terminach określonych Statutem i decyzjami Zarządu.
 2. Niewniesienie wkładu za akcje w określonym terminie powoduje naliczanie odsetek wynoszących 0,1% wartości wkładu za każdy dzień zwłoki.
 3. Niewniesienie wkładu w ciągu 90 dni po przekroczeniu określonego terminu powoduje umorzenie akcji.
Rozdział IV
Organy Spółki

§ 17
 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
 2. Zarząd składa się z Prezesa i członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje Walne Zebranie Akcjonariuszy.
 4. Członków Zarządu powołuje Prezes wedle własnego uznania.
 5. Kadencja Zarządu trwa od podjęcia uchwały o powołaniu Prezesa.
 6. Koniec kadencji Zarządu wyznacza powołanie nowego Prezesa, wykreślenie z CRM, rezygnacja lub odwołanie Prezesa.
 7. Walne Zebranie Akcjonariuszy może odwołać Prezesa w każdym czasie.
§ 18
 1. Walne Zebranie Akcjonariuszy nie może składać członkom Zarządu wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
 2. Prezes i członkowie Zarządu mają prawo do wynagrodzenia.
 3. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustala Walne Zebranie Akcjonariuszy.
 4. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Prezes Zarządu.
§ 19
 1. Nadzór działalności Spółki we wszystkich dziedzinach prowadzi Walne Zebranie Akcjonariuszy.
 2. Walne Zebranie Akcjonariuszy w szczególności:
  (1) Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ostatnie półrocze,
  (2) Powołuje i odwołuje Prezesa lub odwołuje członków Zarządu z osobna,
  (3) Decyduje o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  (4) Podejmuje uchwałę o subskrypcji nowych akcji,
  (5) Podejmuje uchwałę o nabyciu akcji własnych i sposobie zmniejszenia kapitału zakładowego,
  (6) Podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty.
§ 20
 1. Walne Zebranie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Prezesa w ciągu 2 miesięcy od zakończenia ostatniego półrocza, który powiadamia o nim korespondencyjnie wszystkich akcjonariuszy oraz ogłasza stosowną informację na stronie internetowej Spółki.
 2. Porządek obrad ustala Zarząd podając ją do wiadomości i wnoszenia uwag przez akcjonariuszy, którzy mają na to 7 dni. Po tym terminie Prezes prowadzi dyskusję Walnego Zebrania Akcjonariuszy, jednak nie dłużej niż 30 dni łącznie z podjęciem wymaganych uchwał, korzystając z wybranego sposobu komunikacji.
 3. Walne Zebranie Akcjonariuszy podejmuje decyzje zwykłą większością głosów bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że w Statucie postanowiono inaczej.
 4. Uchwała dotycząca zmiany statutu, subskrypcji nowych akcji, podniesienia kapitału zakładowego, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki i znaczącej zmiany prowadzonej działalności zapada większością trzech czwartych głosów.
 5. Każdy z akcjonariuszy ma prawo przedkładać Prezesowi projekty uchwał do głosowania zgodnie z porządkiem obrad.
§ 21
 1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu.
 2. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.
 3. Głosowania są jawne.
§ 22
 1. Walne Zebranie Akcjonariuszy ma obowiązek tworzyć kapitał zapasowy z zysku półrocza w wysokości co najmniej 10% do czasu kiedy jego wysokość nie osiągnie co najmniej 25% kapitału zakładowego.
 2. Pokrycie straty jest finansowane z kapitału zapasowego, a następnie z kapitału zakładowego.
 3. Nadwyżki ponad wartość nominalną z tytułu emisji akcji zasilają kapitał zapasowy lub stanowią przychody półrocza. O kwalifikacji decyduje Zarząd.
 4. Jeżeli strata półrocza przewyższy wartość kapitału zapasowego i 25% kapitału zakładowego Prezes ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zebranie Akcjonariuszy, które postanowi o dalszym istnieniu Spółki.
§ 23
  Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie można dokonywać obrotu akcjami.
Rozdział V
Zmiana statutu i zmiany kapitału zakładowego

§ 24
  Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Akcjonariuszy podjętej większością trzech czwartych głosów przy reprezentacji przynajmniej połowy kapitału zakładowego.
§ 25
 1. Podwyższenie kapitału zakładowego może się odbyć w drodze emisji nowych akcji i wymaga zmiany Statutu.
 2. Akcjonariusze posiadają prawo poboru nowych akcji w pierwszej kolejności przed innymi oferentami.
§ 26
  Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze umorzenia akcji lub zmniejszenia ich wartości nominalnej i wymaga zmiany Statutu.
Rozdział VI
Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 27
 1. Rozwiązanie Spółki powodują:
  (1) uchwała Walnego Zebrania Akcjonariuszy o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę,
  (2) ogłoszenie upadłości Spółki.
 2. Likwidacja Spółki rozpoczyna się z dniem złożenia przez Zarząd w CRIP informacji o rozwiązaniu Spółki.
 3. W okresie likwidacji Spółki prawo do wypłaty dywidendy nie przysługuje.
 4. W okresie likwidacji Zarząd ma obowiązek powiadomić o tym fakcie wszystkich wierzycieli i dłużników.
 5. Zarząd w okresie likwidacji obowiązany jest do wykonania czynności likwidacyjnych, obejmujących:
  (1) zakończenie interesów bieżących Spółki,
  (2) ściągnąć wierzytelności,
  (3) spłacić zobowiązania,
  (4) upłynnić majątek.
 6. Jeżeli kapitał zakładowy nie jest w pełni opłacony, a majątek Spółki nie wystarcza na pokrycie zobowiązań w okresie likwidacji Zarząd ma obowiązek ściągnąć od akcjonariuszy należności w takiej wysokości, jakiej potrzeba na pokrycie zobowiązań.
 7. Po spełnieniu czynności likwidacyjnych Zarząd przeznacza pozostały majątek Spółki do podziału między akcjonariuszy zgodnie z strukturą posiadanych przez nich akcji.
 8. Podział majątku, o którym mowa w ust. poprzednim następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Akcjonariuszy, które przyjmuje ostatnie sprawozdanie finansowe. Uchwała jest podstawą do wykreślenia Spółki z CRIP.
 9. Upadłość Spółki oznacza orzeczenie likwidacji Spółki przez właściwy sąd.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14387
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Daniel von Witt » 18 lis 2017, 17:35

Lista akcjonariuszy i liczba posiadanych przez nich głosów:

 1. Kompania Wittów Kingsman - 200.000 głosów,
 2. Daniel von Witt - 100.000 głosów,
 3. Fryderyk Orański-Nassau - 100.000 głosów,
 4. Tomasz von Habsburg - 65.000 głosów,
 5. Aluś de la Ciprofloksja - 60.000 głosów,
 6. Otton van der Berg - 25.000 głosów.
Łącznie 550.000 głosów. Zwykła większość: 275.001 głosów. Większość kwalifikowana 3/4: 412.500 głosów.

Na Zebraniu Założycielskim decyduje większość zwykła zanim statut zostanie przyjęty.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14387
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Daniel von Witt » 18 lis 2017, 17:58

MicroCart S.A. utworzył już Oddział Sarmacki. Koszt rejestracji tego przedsiębiorstwa wyniósł 8 tysięcy libertów, opłacone z mojej prywatnej kieszeni. Tyle wynosi więc zobowiązanie Spółki wobec mnie z tytułu tych opłat. Innych kosztów rejestracyjnych nie poniesiono dotychczas.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14387
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Daniel von Witt » 21 lis 2017, 12:22

Jeżeli do projektu statutu nie ma żadnych uwag to czy możemy przejść do głosowania?

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14387
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Otton van der Berg » 21 lis 2017, 13:47

Nie wnoszę żadnych uwag, można przejść do głosowania.
(-) Otton wicehrabia van der Berg OOIII
Przewodniczący Rady Książęcej Furlandii i Luindoru
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Otton van der Berg
deputowany
 
Posty: 911
Dołączył(a): 22 gru 2012, 14:02
Lokalizacja: Alahambra/Unia Saudadzka
Herb:

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez الوـس » 21 lis 2017, 16:17

Jeszcze nie miałem okazji przejrzeć. Proszę się z tym wstrzymać do końca tygodnia.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 21 lis 2017, 17:26

Przyjrzałem się i wygląda jak większość czytanych przeze mnie statutów. Nie widzę potrzeby dodawania jakiś szczególnych zapisów. Jak dla mnie można zatwierdzać, chociaż z chęcią wysłucham opinii innych.
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores, wiceMSZ
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 1997
Dołączył(a): 30 sie 2016, 01:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Herb:

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Daniel von Witt » 21 lis 2017, 18:59

الوـس napisał(a):Jeszcze nie miałem okazji przejrzeć. Proszę się z tym wstrzymać do końca tygodnia.

Poczekamy. Nie pali się.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14387
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez الوـس » 26 lis 2017, 07:53

6.Jeżeli kapitał zakładowy nie jest w pełni opłacony, a majątek Spółki nie wystarcza na pokrycie zobowiązań w okresie likwidacji Zarząd ma obowiązek ściągnąć od akcjonariuszy należności w takiej wysokości, jakiej potrzeba na pokrycie zobowiązań.


Ktoś w ogóle czytał ten statut?
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 26 lis 2017, 10:40

Owszem. Gdyby spółka upadła z olbrzymim deficytem to my współmiernie do otrzymywanych beneficjów, dzielimy zobowiązania, nieprawdaż?
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores, wiceMSZ
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 1997
Dołączył(a): 30 sie 2016, 01:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Herb:

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez الوـس » 26 lis 2017, 10:52

To chyba ktoś nie rozumie sensu istnienia spółki kapitałowej. Akcjonariusz odpowiada do wysokości niewniesionego wkładu. Wniesienie go w całości zwalnia go z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Daniel von Witt » 26 lis 2017, 11:00

Zgadzam się z Alusiem. Dziękuję za zwrócenie uwagi na ten punkt. Każdy z akcjonariuszy odpowiada do wysokości wkładu. W spółkach osobowych jest inaczej - odpowiada całym majątkiem prywatnym. Będzie to autopoprawka w projekcie.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14387
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Tomasz von Habsburg » 1 gru 2017, 22:13

Nalegam na kontynuację obrad. Chcę przeprowadzić ważny transakcję moimi akcjami.

(-) Tomasz baron von Habsburg
Avatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
Marszałek Dworu
 
Posty: 1318
Dołączył(a): 3 maja 2016, 15:55
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru), Elder (Marchia Metropolitalna, Królestwo Elderlandu)
Herb:

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Daniel von Witt » 2 gru 2017, 17:22

Drodzy Państwo,

przedstawiam projekt statutu po poprawce wynikłej w dyskusji.
STATUT
MICROCART SPÓŁKA AKCYJNA


Rozdział I
Przepisy ogólne


§ 1
 1. Spółka nosi nazwę MicroCart Spółka Akcyjna.
 2. Spółka zostaje zawiązana na czas nieograniczony, z chwilą objęcia wszystkich akcji.
 3. Siedzibą Spółki jest Książęce Miasto Buuren.
 4. Spółka prowadzi działalność w branży usług kartograficznych.
§ 2
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.000 D i dzieli się na 550.000 sztuk akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 D każda.
 2. Kapitał zakładowy Spółki może być podnoszony, o czym decyduje Walne Zebranie Akcjonariuszy.
Rozdział II
Akcje Spółki

§ 3
 1. Akcje obejmowane są po ich wartości nominalnej.
 2. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
 3. Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji Zarządu.
§ 4
 1. Spółka za wkłady wydaje akcje imienne.
 2. Akcje Spółki występują w formie Certyfikatu Akcyjnego, zwanego dalej "Certyfikatem". Każdy Certyfikat zawiera:
  (1) nazwę, siedzibę i adres Spółki,
  (2) numer NIFI Spółki,
  (3) datę zarejestrowania Spółki w CRIP i datę wystawienia akcji,
  (4) cenę nominalną jednej akcji, ilość i wartość nominalną akcji,
  (5) serię, numer i rodzaj akcji,
  (6) cenę emisyjną jednej akcji i datę emisji,
  (7) podstawowe uprawnienia akcjonariusza wynikające z Statutu,
  (8) podpis wystawcy.
 3. Za datę wystawienia akcji uważa się dzień wniesienia wkładów.
 4. Wystawcą Certyfikatu jest Zarząd.
§ 5
 1. Akcje są niepodzielne.
 2. Certyfikaty są podzielne. Spółka wystawiając nowe Certyfikaty w miejsce starych stwierdza nieważność dotychczasowych Certyfikatów.
§ 6
 1. Akcje są zbywalne.
 2. Akcjonariusze obracają akcjami wedle własnego uznania i na warunkach przez siebie określonych.
 3. Finalizując transakcję zbycia akcji Spółka wystawia nowe Certyfikaty, zgodnie z przepisami § 5 art. 2.
§ 7
 1. Akcjonariusz może zbyć akcje Spółce.
 2. Od uzyskania informacji o gotowości do zbycia akcji Spółka ma 14 dni na ich zakup.
 3. Akcjonariusz nie może zbyć więcej jak 20% wszystkich swoich akcji na rzecz Spółki, raz na 365 dni.
 4. Nabyte akcje własne Spółki podlegają umorzeniu.
§ 8
 1. Akcje mogą być umarzane.
 2. Umorzenie akcji następuje na skutek nabycia akcji przez Spółkę od akcjonariusza.
 3. Umorzenie akcji następuje w drodze podjęcia uchwały Zarządu Spółki.
 4. Uchwała określa:
  (1) podstawę prawną umorzenia,
  (2) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych,
  (3) sposób pomniejszenia kapitału zakładowego.
§ 9
 1. Spółka nie może nabywać wyemitowanych akcji własnych. Zakaz nie dotyczy:
  (1) nabycia akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie, w tym w szczególności wrogiemu przejęciu przez które rozumie się także próby nabycia akcji przed podmioty konkurencyjne,
  (2) nabycia akcji w celu ich umorzenia.
 2. O nabyciu akcji własnych i celu lub przyczynach nabycia Zarząd powiadamia akcjonariuszy.
 3. Prawa na podstawie akcji własnych Spółki są wyłączone na Walnych Zebraniach Akcjonariuszy.
§ 10
 1. Akcje Spółki mogą być emitowane w drodze:
  (1) subskrypcji prywatnej polegającej na skierowaniu oferty objęcia akcji do konkretnego adresata lub przez obecnych akcjonariuszy Spółki,
  (2) subskrypcji otwartej polegającej na skierowaniu publicznej oferty sprzedaży składanej na forum Królestwa Dreamlandu.
 2. Decyzję o emisji akcji podejmuje Walne Zebranie Akcjonariuszy. Przepisu nie stosuje się wobec pierwszej emisji.
 3. Zarząd przygotowuje prospekt emisyjny, który powinien zawierać:
  (1) nazwę, siedzibę, adres siedziby, adresy zakładów i numer NIFI Spółki,
  (2) zwięzłą charakterystykę działalności Spółki,
  (3) zwięzły opis sytuacji finansowej Spółki,
  (4) informacje o kapitale własnym i akcjonariuszach Spółki, których wymienia się z imienia, nazwiska lub nazwy z podaniem numeru NIM lub NIFI,
  (5) informacje o ilości emitowanych akcji, cenie nominalnej i cenie emisyjnej jednej akcji, numer serii i wartość emitowanej serii oraz sposób składania ofert kupna i termin ich zakończenia.
 4. Inwestor chcący nabyć akcje jest dopisywany do Listy Intencyjnej Zakupu Akcji. Listę prowadzi się do terminu wyznaczonego w prospekcie emisyjnym.
 5. Po zamknięciu Listy Intencyjnej Zakupu Akcji tworzy Listę Inwestorów. Przepisy § 3 stosuje się.
§ 11
 1. Zarząd prowadzi ewidencję akcjonariuszy.
 2. Wpisów w ewidencji akcjonariuszy Zarząd dokonuje na podstawie objęcia, emisji, zbycia, nabycia, umorzenia akcji lub podziału Certyfikatu Akcyjnego.
 3. Ewidencja akcjonariuszy jest jawna.
 4. Akcjonariuszem jest wyłącznie osoba wpisana do ewidencji akcjonariuszy.
Rozdział III
Prawa i obowiązki akcjonariuszy

§ 12
 1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w Walnym Zbraniu Akcjonariuszy z głosem stanowiącym odpowiadającym liczbie posiadanych akcji oraz do uzyskiwania informacji od Zarządu na temat działalności Spółki.
 2. Akcjonariusz ma prawo poboru.
§ 13
  Akcjonariuszom nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów i posiadanych akcji.
§ 14
 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku.
 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Akcjonariuszy o podziale zysku wskazuje termin wypłaty dywidendy.
§ 15
 1. Akcjonariusz ma obowiązek powiadamiać Spółkę o wszelkich okolicznościach wpływających na jego prawa do akcji, a w szczególności aktualność informacji na posiadanych Certyfikatach.
 2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. poprzednim może skutkować utratą praw wynikających z niniejszego Statutu do czasu poprawienia danych.
 3. Akcjonariusz nie może żądać od Spółki odszkodowania za okres, kiedy nie mógł korzystać z swoich praw z niedopełnienia swoich obowiązków.
§ 16
 1. Akcjonariusz ma obowiązek wniesienia pełnego wkładu za akcje w terminach określonych Statutem i decyzjami Zarządu.
 2. Niewniesienie wkładu za akcje w określonym terminie powoduje naliczanie odsetek wynoszących 0,1% wartości wkładu za każdy dzień zwłoki.
 3. Niewniesienie wkładu w ciągu 90 dni po przekroczeniu określonego terminu powoduje umorzenie akcji.
Rozdział IV
Organy Spółki

§ 17
 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
 2. Zarząd składa się z Prezesa i członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje Walne Zebranie Akcjonariuszy.
 4. Członków Zarządu powołuje Prezes wedle własnego uznania.
 5. Kadencja Zarządu trwa od podjęcia uchwały o powołaniu Prezesa.
 6. Koniec kadencji Zarządu wyznacza powołanie nowego Prezesa, wykreślenie z CRM, rezygnacja lub odwołanie Prezesa.
 7. Walne Zebranie Akcjonariuszy może odwołać Prezesa w każdym czasie.
§ 18
 1. Walne Zebranie Akcjonariuszy nie może składać członkom Zarządu wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
 2. Prezes i członkowie Zarządu mają prawo do wynagrodzenia.
 3. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustala Walne Zebranie Akcjonariuszy.
 4. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Prezes Zarządu.
§ 19
 1. Nadzór działalności Spółki we wszystkich dziedzinach prowadzi Walne Zebranie Akcjonariuszy.
 2. Walne Zebranie Akcjonariuszy w szczególności:
  (1) Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ostatnie półrocze,
  (2) Powołuje i odwołuje Prezesa lub odwołuje członków Zarządu z osobna,
  (3) Decyduje o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  (4) Podejmuje uchwałę o subskrypcji nowych akcji,
  (5) Podejmuje uchwałę o nabyciu akcji własnych i sposobie zmniejszenia kapitału zakładowego,
  (6) Podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty.
§ 20
 1. Walne Zebranie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Prezesa w ciągu 2 miesięcy od zakończenia ostatniego półrocza, który powiadamia o nim korespondencyjnie wszystkich akcjonariuszy oraz ogłasza stosowną informację na stronie internetowej Spółki.
 2. Porządek obrad ustala Zarząd podając ją do wiadomości i wnoszenia uwag przez akcjonariuszy, którzy mają na to 7 dni. Po tym terminie Prezes prowadzi dyskusję Walnego Zebrania Akcjonariuszy, jednak nie dłużej niż 30 dni łącznie z podjęciem wymaganych uchwał, korzystając z wybranego sposobu komunikacji.
 3. Walne Zebranie Akcjonariuszy podejmuje decyzje zwykłą większością głosów bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że w Statucie postanowiono inaczej.
 4. Uchwała dotycząca zmiany statutu, subskrypcji nowych akcji, podniesienia kapitału zakładowego, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki i znaczącej zmiany prowadzonej działalności zapada większością trzech czwartych głosów.
 5. Każdy z akcjonariuszy ma prawo przedkładać Prezesowi projekty uchwał do głosowania zgodnie z porządkiem obrad.
§ 21
 1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu.
 2. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.
 3. Głosowania są jawne.
§ 22
 1. Walne Zebranie Akcjonariuszy ma obowiązek tworzyć kapitał zapasowy z zysku półrocza w wysokości co najmniej 10% do czasu kiedy jego wysokość nie osiągnie co najmniej 25% kapitału zakładowego.
 2. Pokrycie straty jest finansowane z kapitału zapasowego, a następnie z kapitału zakładowego.
 3. Nadwyżki ponad wartość nominalną z tytułu emisji akcji zasilają kapitał zapasowy lub stanowią przychody półrocza. O kwalifikacji decyduje Zarząd.
 4. Jeżeli strata półrocza przewyższy wartość kapitału zapasowego i 25% kapitału zakładowego Prezes ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zebranie Akcjonariuszy, które postanowi o dalszym istnieniu Spółki.
§ 23
  Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie można dokonywać obrotu akcjami.
Rozdział V
Zmiana statutu i zmiany kapitału zakładowego

§ 24
  Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Akcjonariuszy podjętej większością trzech czwartych głosów przy reprezentacji przynajmniej połowy kapitału zakładowego.
§ 25
 1. Podwyższenie kapitału zakładowego może się odbyć w drodze emisji nowych akcji i wymaga zmiany Statutu.
 2. Akcjonariusze posiadają prawo poboru nowych akcji w pierwszej kolejności przed innymi oferentami.
§ 26
  Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze umorzenia akcji lub zmniejszenia ich wartości nominalnej i wymaga zmiany Statutu.
Rozdział VI
Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 27
 1. Rozwiązanie Spółki powodują:
  (1) uchwała Walnego Zebrania Akcjonariuszy o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę,
  (2) ogłoszenie upadłości Spółki.
 2. Likwidacja Spółki rozpoczyna się z dniem złożenia przez Zarząd w CRIP informacji o rozwiązaniu Spółki.
 3. W okresie likwidacji Spółki prawo do wypłaty dywidendy nie przysługuje.
 4. W okresie likwidacji Zarząd ma obowiązek powiadomić o tym fakcie wszystkich wierzycieli i dłużników.
 5. Zarząd w okresie likwidacji obowiązany jest do wykonania czynności likwidacyjnych, obejmujących:
  (1) zakończenie interesów bieżących Spółki,
  (2) ściągnąć wierzytelności,
  (3) spłacić zobowiązania,
  (4) upłynnić majątek.
 6. Po spełnieniu czynności likwidacyjnych Zarząd przeznacza pozostały majątek Spółki do podziału między akcjonariuszy zgodnie z strukturą posiadanych przez nich akcji.
 7. Podział majątku, o którym mowa w ust. poprzednim następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Akcjonariuszy, które przyjmuje ostatnie sprawozdanie finansowe. Uchwała jest podstawą do wykreślenia Spółki z CRIP.
 8. Upadłość Spółki oznacza orzeczenie likwidacji Spółki przez właściwy sąd.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14387
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Daniel von Witt » 2 gru 2017, 17:36

Przedkładam do głosowania niniejszą uchwałę ws. przyjęcia Statutu Spółki.
UCHWAŁA ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
MICROCART S.A.

NR 1/2017
z dnia ... 2017 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Spółki


Zgromadzeni akcjonariusze MicroCart S.A. postanawiają o przyjęciu Statutu Spółki jako obowiązującego od dnia przyjęcia niniejszej uchwały.

Zarządzam głosowanie w sprawie jej przyjęcia, które potrwa do 9 grudnia.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14387
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Daniel von Witt » 2 gru 2017, 17:38

Karta do głosowania napisał(a):Kompania Wittów Kingsman - 200.000 głosów - ZA
Daniel von Witt - 100.000 głosów - ZA

Fryderyk Orański-Nassau - 100.000 głosów,
Tomasz von Habsburg - 65.000 głosów,
Aluś de la Ciprofloksja - 60.000 głosów,
Otton van der Berg - 25.000 głosów.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14387
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez الوـس » 2 gru 2017, 19:05

ZA
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Tomasz von Habsburg » 2 gru 2017, 19:13

Pozwoliłem sobie wpisać głos pana Alusia na kartę.
Karta do głosowania napisał(a):Kompania Wittów Kingsman - 200.000 głosów - ZA
Daniel von Witt - 100.000 głosów - ZA
Fryderyk Orański-Nassau - 100.000 głosów -
Tomasz von Habsburg - 65.000 głosów - ZA
Aluś de la Ciprofloksja - 60.000 głosów - ZA
Otton van der Berg - 25.000 głosów -

(-) Tomasz baron von Habsburg
Avatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
Marszałek Dworu
 
Posty: 1318
Dołączył(a): 3 maja 2016, 15:55
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru), Elder (Marchia Metropolitalna, Królestwo Elderlandu)
Herb:

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Daniel von Witt » 3 gru 2017, 11:33

Czy zamierza Pan sprzedać swoje akcje Dworowi Królewskiemu?
Komunikat w Dzienniku Królewskim napisał(a):Dwór Królewski Jej Królewskiej Mości Karoliny Aleksandry szuka sposobów na uzyskanie częściowej samodzielności gospodarczej. Podejmowane są akcje mające na celu uzyskanie akcji wpływowych przedsiębiorstw.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14387
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Tomasz von Habsburg » 3 gru 2017, 11:37

Daniel von Witt napisał(a):Czy zamierza Pan sprzedać swoje akcje Dworowi Królewskiemu?

Lepiej - podarować. :)

(-) Tomasz baron von Habsburg
Avatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
Marszałek Dworu
 
Posty: 1318
Dołączył(a): 3 maja 2016, 15:55
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru), Elder (Marchia Metropolitalna, Królestwo Elderlandu)
Herb:

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 3 gru 2017, 12:56

^Szanuję.
Karta do głosowania napisał(a):Kompania Wittów Kingsman - 200.000 głosów - ZA
Daniel von Witt - 100.000 głosów - ZA
Fryderyk Orański-Nassau - 100.000 głosów - ZA
Tomasz von Habsburg - 65.000 głosów - ZA
Aluś de la Ciprofloksja - 60.000 głosów - ZA
Otton van der Berg - 25.000 głosów -
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores, wiceMSZ
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 1997
Dołączył(a): 30 sie 2016, 01:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Herb:

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Daniel von Witt » 3 gru 2017, 13:10

Tomasz von Habsburg napisał(a):Lepiej - podarować. :)

A osobista rezygnacja z akcji wynika z dobroczynności Waszej Ekscelencji, czy może odległej wizji zysków? :D

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14387
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Zebranie Założycielskie MicroCart S.A.

Postprzez Tomasz von Habsburg » 3 gru 2017, 13:22

Daniel von Witt napisał(a):A osobista rezygnacja z akcji wynika z dobroczynności Waszej Ekscelencji, czy może odległej wizji zysków? :D

Z dobroczynności. Dwór Królewski na chwilę obecną ma 55 000 D stałych miesięcznych wydatków. A na koncie tylko 139 746 D.

(-) Tomasz baron von Habsburg
Marszałek Dworu Królewskiego
Avatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
Marszałek Dworu
 
Posty: 1318
Dołączył(a): 3 maja 2016, 15:55
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru), Elder (Marchia Metropolitalna, Królestwo Elderlandu)
Herb:

Następna strona

Powrót do MicroCart

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron