[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Daniel von Witt » 29 sty 2018, 17:10

Wysoka Izbo,

w imieniu Klubu Politycznego św. Augustyna składam projekt ustawy o Armii Królewskiej.
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2018 roku

o Armii Królewskiej

Art. 1. [Postanowienia ogólne]
1. Ustawa określa zasady funkcjonowania Armii Królewskiej oraz prawa i obowiązki krajów i obywateli w zakresie tworzenia i działalności formacji zbrojnych.
2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:
(1) siłach zbrojnych krajów rozumie się przez to wszystkie formacje zbrojne pozostające pod dowództwem danego kraju;
(2) federalnej służbie wojskowej rozumie się przez to ogólnowojskowe i administracyjne komórki organizacyjne Armii Królewskiej działające na szczeblu federalnym, tworzone i likwidowane przez Marszałka Armii Królewskiej, których celem jest wspomaganie Marszałka Armii Królewskiej w wykonywaniu jego zadań;
(3) państwowych instalacjach, obiektach, jednostkach wojskowych i cywilnych rozumie się przez to stworzone przez Królestwo Dreamlandu, reprezentujące je lub realizujące zadania powierzone przez upoważnione organy Królestwa, siły i środki poza granicami Królestwa;
(4) formacji zbrojnej rozumie się przez to jednostkę organizacyjną o charakterze wojskowym lub paramilitarnym zdolną do samodzielnego działania.

Art. 2. [Główne zadania i skład Armii Królewskiej]
1. Armia Królewska służy Królestwu do obrony, wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych i wykonywania misji zagranicznych, w szczególności humanitarnych i zbrojnych.
2. Armia Królewska składa się z federalnej służby wojskowej i sił zbrojnych krajów.

Art. 3. [Zwierzchnictwo Króla nad Armią Królewską]
1. Zwierzchnikiem Armii Królewskiej jest Król.
2. Wykonując zwierzchnictwo nad Armią Królewską Król:
(1) postanawia o użyciu Armii Królewskiej poza granicami Królestwa, w tym w celach wojennych, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rządu Królewskiego;
(2) ogłasza stan wojny w następstwie wypowiedzenia wojny państwu trzeciemu albo otrzymania aktu wypowiedzenia wojny od państwa trzeciego bądź agresji zbrojnej państwa trzeciego na terytorium Królestwa lub jego państwowe instalacje, obiekty lub jednostki wojskowe i cywilne znajdujące się poza granicami Królestwa;
(3) ogłasza stan pokoju w następstwie zawarcia pokoju z państwem trzecim;
(4) powołuje i odwołuje Marszałka Armii Królewskiej na wniosek Premiera Rządu Królewskiego;
(5) wydaje rozkazy Marszałkowi Armii Królewskiej.
3. Wykonując zwierzchnictwo nad krajami Król odbiera przysięgę od głównodowodzącego siłami zbrojnymi kraju.

Art. 4. [Marszałek Armii Królewskiej]
1. Marszałek Armii Królewskiej jest głównodowodzącym Armią Królewską podlegającym Królowi.
2. Marszałek Armii Królewskiej wykonując zadania głównodowodzącego Armią Królewską w czasie pokoju:
(1) koordynuje funkcjonowanie i współdziałanie sił zbrojnych krajów;
(2) dba o aktywizację Armii Królewskiej i zachowanie przez nią wysokiej gotowości bojowej;
(3) ustala i wprowadza jednolite standardy, które winne uwzględniać regionalne i lokalne tradycje wojskowe;
(4) prowadzi ewidencję sił i środków Armii Królewskiej oraz formacji zbrojnych, w tym prywatnych, a także wspomaga ich rozbudowę tam, gdzie to konieczne z uwagi na obronność Królestwa;
3. Marszałek Armii Królewskiej na rozkaz Króla lub wniosek Premiera Rządu Królewskiego ogłasza i znosi stan zagrożenia. W trakcie stanu zagrożenia wykonując zadania głównodowodzącego Armią Królewską ponad to, co określone w ustępie poprzedzającym:
(1) przejmuje bezpośrednie dowództwo nad wybranymi jednostkami wojskowymi i żołnierzami, które to siły i środki wydziela z sił zbrojnych krajów;
(2) wprowadza alarm w pozostałej części Armii Królewskiej.
4. Marszałek Armii Królewskiej wykonując zadania głównodowodzącego Armią Królewską ponad to, co określone w ustępach poprzedzających, w czasie wojny:
(1) przejmuje dowództwo nad ogółem sił zbrojnych krajów;
(2) określa zadania i organizację Armii Królewskiej podczas wojny.
5. Wykonując swoje zadania Marszałek Armii Królewskiej wydaje rozporządzenia, a w stosunku do sił zbrojnych krajów, jednostek wojskowych i żołnierzy - również rozkazy.

Art. 5. [Siły zbrojne krajów]
1. Kraje mają prawo tworzyć własne siły zbrojne.
2. Kraje mogą nadawać prawo oraz określać zasady tworzenia i funkcjonowania formacji zbrojnych na swoim terytorium przez inne jednostki podziału terytorialnego i obywateli.
3. Dowodzący siłami zbrojnymi krajów pozostają do dyspozycji Króla i Marszałka Armii Królewskiej, w szczególności podczas stanu zagrożenia i stanu wojny.
4. Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się do innych krajów:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody ich zarządców i za wiedzą Marszałka Armii Królewskiej;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Marszałka Armii Królewskiej.
5. Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się poza terytorium Królestwa:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody Komitetu Spraw Zagranicznych i pod nadzorem Marszałka Armii Królewskiej;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Króla i pod dowództwem Marszałka Armii Królewskiej.
6. Jeżeli w czasie przebywania sił zbrojnych krajów poza granicami Królestwa ogłoszono stan zagrożenia lub stan wojny, siły te przechodzą pod dowództwo Marszałka Armii Królewskiej.

Art. 6. [Prywatne formacje zbrojne]
1. Jeżeli jest to w danym kraju dozwolone, obywatele mogą tworzyć i zrzeszać się w prywatnych formacjach zbrojnych.
2. Dowodzący prywatnymi formacjami zbrojnymi pozostają do dyspozycji Króla i Marszałka Armii Królewskiej podczas stanu wojny. Nadzór nad ich działaniem wykonują dowódcy sił zbrojnych krajów.
3. Prywatne formacje zbrojne przemieszczają się poza granicami Królestwa na własną odpowiedzialność.
4. Jeżeli w czasie przebywania prywatnych formacji zbrojnych poza granicami Królestwa ogłoszono stan wojny, prywatne formacje zbrojne mają obowiązek stosować się od tej chwili do rozkazów Marszałka Armii Królewskiej.

Art. 7. [Przepisy karne]
Kto dowodząc formacją zbrojną nie stosuje się do rozkazów, podlega karze ograniczenia wolności. Sąd może orzec również zakaz prowadzenia działalności wojskowej lub paramilitarnej na okres od 3 do 6 miesięcy.

Art. 8. [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Klub Polityczny św. Augustyna proponuje wprowadzenie przepisów dotyczących sił zbrojnych Królestwa Dreamlandu, które uwzględniają tradycje wojskowe naszej ojczyzny, obecny stan rozwoju wojskowości w krajach oraz interesy władzy, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i wolności obywatelskich.

Przede wszystkim Klub Polityczny św. Augustyna chce odbudowy Armii Królewskiej z Marszałkiem Armii Królewskiej na czele. Armia Królewska istniała aż do 2015 roku. Przedtem składała się głównie z wojsk federalnych, a teraz proponujemy, by nie tworzyć tychże, skoro w prowincjach aktywność wojskowa już się zrodziła i podąża w dobrych kierunkach - obywatele Królestwa sami poczuwają się do tworzenia sił samoobrony, czy to prywatnych czy też prowincjonalnych. Rozwój tych formacji ubogaca Królestwo Dreamlandu, zupełnie mu nie szkodząc. To, czego nam więc potrzeba to wpięcie tych wojsk w jeden spójny system obrony. Zadaniem tym zajmować się ma Marszałek Armii Królewskiej (urząd stary jak sama Armia). Z racji, że Armia Królewska jest jednym z narzędzie wykonywania polityki zagranicznej, Marszałka Armii powoływałby Król przy udziale Premiera. Na szczeblu centralnym Marszałek miałby prawo tworzyć tylko służby wojskowe o charakterze administracyjnym i ogólnowojskowym (czyli np. dowództwa, żandarmerię, akademię wojskową, służby zabezpieczenia itp.), których celem byłoby pomaganie Marszałkowi w zarządzaniu wojskiem.

Ogrom sił zbrojnych znajdować się ma na szczeblu krajów, których dowódcy mają być podporządkowani Królowi i Marszałkowi. Wyróżniamy tutaj trzy różne stopnie wykorzystania tych sił zbrojnych przez Marszałka.

  • Czas pokoju - Marszałek nie dowodzi wojskami krajów, ale koordynuje i organizuje ich współdziałanie.
  • Czas zagrożenia - Marszałek wydziela z wojsk krajów te siły, którymi sam dowodzi. Inne siły mają być w każdej chwili gotowe do użycia na pełną skalę.
  • Czas wojny - Marszałek dowodzi całością sił.
Istotną sprawą w świetle ostatnich dyskusji jest kwestia przemieszczania się sił zbrojnych po Królestwie oraz poza jego granicami. Ustawa dopuszcza taką możliwość bez angażowania procedur biurokratycznych, jak to chcą czynić komuniści. Jako że Armia składać ma się z sił zbrojnych krajów to one będą mogły poruszać się po Królestwie do innych krajów na podstawie zgody lub rozkazu i w zależności, jaki stan obowiązuje. W czasie pokoju - jako chwilowo wojska "wolne" od zobowiązań - dowódcy krajów mogą je wysyłać do innych krajów za wiedzą Marszałka i zgodą zarządcy tego kraju do przyjęcia sił z innego kraju. W pozostałych stanach (zagrożenia i wojny) wojska poruszają się już na rozkaz Marszałka, gdyż dowódcy nie mogą ich już swobodnie angażować w działania, które uszczupliłyby potencjał obronny państwa. Podobnie jest z przemieszczaniem wojsk krajów poza terytorium Królestwa - mogą one je opuszczać za zgodą KSZ w czasie pokoju i pod nadzorem Marszałka. W czasie stanu zagrożenia lub wojny - tylko na rozkaz Króla i pod dowództwem Marszałka. Ustawa przewiduje również sytuację, że wojska opuszczą Królestwo w czasie pokoju i poza granicami zastanie je czas zagrożenia lub wojny - wtedy z automatu przechodzą pod dowództwo Marszałka.

Prywatne formacje zbrojne działają na podstawie prawa krajów. Mogą przemieszczać się swobodnie i na własną odpowiedzialność. W czasie wojny przechodzą pod dowództwo Marszałka i wykonują jego rozkazy, czy to będąc w Królestwie, czy poza nim. Klub uważa, że to wystarczające do tego, by kontrolować formacje zbrojne wtedy, gdy Królestwo toczy wojnę. Gdy Królestwo jest w stanie pokoju, nie ma potrzeby rozciągać na prywatne formacje kontroli.

Pojawia się jeden przepis karny dotyczący karania za niewykonywanie rozkazów.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [WNIOSEK] UF - Armia Królewska

Postprzez Daniel von Witt » 29 sty 2018, 17:12

Przyjmuję projekt pod obrady i wyznaczam czas na debatę do 5 lutego.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA do 05.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Daniel von Witt » 1 lut 2018, 17:19

W imieniu Klubu zgłaszam autopoprawkę.

Dotyczy ona przepisów karnych i stanowi, że karze ograniczenia wolności lub banicji podlegać będzie dowódca formacji zbrojnej (dowolnej, czy to prywatnej czy państwowej), kto zaatakuje inną formację zbrojną na terenie Królestwa albo samowolnie zaatakuje formację zbrojną innych osób poza granicami Królestwa lub innych państw.
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2018 roku

o Armii Królewskiej

Art. 1. [Postanowienia ogólne]
1. Ustawa określa zasady funkcjonowania Armii Królewskiej oraz prawa i obowiązki krajów i obywateli w zakresie tworzenia i działalności formacji zbrojnych.
2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:
(1) siłach zbrojnych krajów rozumie się przez to wszystkie formacje zbrojne pozostające pod dowództwem danego kraju;
(2) federalnej służbie wojskowej rozumie się przez to ogólnowojskowe i administracyjne komórki organizacyjne Armii Królewskiej działające na szczeblu federalnym, tworzone i likwidowane przez Marszałka Armii Królewskiej, których celem jest wspomaganie Marszałka Armii Królewskiej w wykonywaniu jego zadań;
(3) państwowych instalacjach, obiektach, jednostkach wojskowych i cywilnych rozumie się przez to stworzone przez Królestwo Dreamlandu, reprezentujące je lub realizujące zadania powierzone przez upoważnione organy Królestwa, siły i środki poza granicami Królestwa;
(4) formacji zbrojnej rozumie się przez to jednostkę organizacyjną o charakterze wojskowym lub paramilitarnym zdolną do samodzielnego działania.

Art. 2. [Główne zadania i skład Armii Królewskiej]
1. Armia Królewska służy Królestwu do obrony, wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych i wykonywania misji zagranicznych, w szczególności humanitarnych i zbrojnych.
2. Armia Królewska składa się z federalnej służby wojskowej i sił zbrojnych krajów.

Art. 3. [Zwierzchnictwo Króla nad Armią Królewską]
1. Zwierzchnikiem Armii Królewskiej jest Król.
2. Wykonując zwierzchnictwo nad Armią Królewską Król:
(1) postanawia o użyciu Armii Królewskiej poza granicami Królestwa, w tym w celach wojennych, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rządu Królewskiego;
(2) ogłasza stan wojny w następstwie wypowiedzenia wojny państwu trzeciemu albo otrzymania aktu wypowiedzenia wojny od państwa trzeciego bądź agresji zbrojnej państwa trzeciego na terytorium Królestwa lub jego państwowe instalacje, obiekty lub jednostki wojskowe i cywilne znajdujące się poza granicami Królestwa;
(3) ogłasza stan pokoju w następstwie zawarcia pokoju z państwem trzecim;
(4) powołuje i odwołuje Marszałka Armii Królewskiej na wniosek Premiera Rządu Królewskiego;
(5) wydaje rozkazy Marszałkowi Armii Królewskiej.
3. Wykonując zwierzchnictwo nad krajami Król odbiera przysięgę od głównodowodzącego siłami zbrojnymi kraju.

Art. 4. [Marszałek Armii Królewskiej]
1. Marszałek Armii Królewskiej jest głównodowodzącym Armią Królewską podlegającym Królowi.
2. Marszałek Armii Królewskiej wykonując zadania głównodowodzącego Armią Królewską w czasie pokoju:
(1) koordynuje funkcjonowanie i współdziałanie sił zbrojnych krajów;
(2) dba o aktywizację Armii Królewskiej i zachowanie przez nią wysokiej gotowości bojowej;
(3) ustala i wprowadza jednolite standardy, które winne uwzględniać regionalne i lokalne tradycje wojskowe;
(4) prowadzi ewidencję sił i środków Armii Królewskiej oraz formacji zbrojnych, w tym prywatnych, a także wspomaga ich rozbudowę tam, gdzie to konieczne z uwagi na obronność Królestwa;
3. Marszałek Armii Królewskiej na rozkaz Króla lub wniosek Premiera Rządu Królewskiego ogłasza i znosi stan zagrożenia. W trakcie stanu zagrożenia wykonując zadania głównodowodzącego Armią Królewską ponad to, co określone w ustępie poprzedzającym:
(1) przejmuje bezpośrednie dowództwo nad wybranymi jednostkami wojskowymi i żołnierzami, które to siły i środki wydziela z sił zbrojnych krajów;
(2) wprowadza alarm w pozostałej części Armii Królewskiej.
4. Marszałek Armii Królewskiej wykonując zadania głównodowodzącego Armią Królewską ponad to, co określone w ustępach poprzedzających, w czasie wojny:
(1) przejmuje dowództwo nad ogółem sił zbrojnych krajów;
(2) określa zadania i organizację Armii Królewskiej podczas wojny.
5. Wykonując swoje zadania Marszałek Armii Królewskiej wydaje rozporządzenia, a w stosunku do sił zbrojnych krajów, jednostek wojskowych i żołnierzy - również rozkazy.

Art. 5. [Siły zbrojne krajów]
1. Kraje mają prawo tworzyć własne siły zbrojne.
2. Kraje mogą nadawać prawo oraz określać zasady tworzenia i funkcjonowania formacji zbrojnych na swoim terytorium przez inne jednostki podziału terytorialnego i obywateli.
3. Dowodzący siłami zbrojnymi krajów pozostają do dyspozycji Króla i Marszałka Armii Królewskiej, w szczególności podczas stanu zagrożenia i stanu wojny.
4. Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się do innych krajów:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody ich zarządców i za wiedzą Marszałka Armii Królewskiej;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Marszałka Armii Królewskiej.
5. Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się poza terytorium Królestwa:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody Komitetu Spraw Zagranicznych i pod nadzorem Marszałka Armii Królewskiej;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Króla i pod dowództwem Marszałka Armii Królewskiej.
6. Jeżeli w czasie przebywania sił zbrojnych krajów poza granicami Królestwa ogłoszono stan zagrożenia lub stan wojny, siły te przechodzą pod dowództwo Marszałka Armii Królewskiej.

Art. 6. [Prywatne formacje zbrojne]
1. Jeżeli jest to w danym kraju dozwolone, obywatele mogą tworzyć i zrzeszać się w prywatnych formacjach zbrojnych.
2. Dowodzący prywatnymi formacjami zbrojnymi pozostają do dyspozycji Króla i Marszałka Armii Królewskiej podczas stanu wojny. Nadzór nad ich działaniem wykonują dowódcy sił zbrojnych krajów.
3. Prywatne formacje zbrojne przemieszczają się poza granicami Królestwa na własną odpowiedzialność.
4. Jeżeli w czasie przebywania prywatnych formacji zbrojnych poza granicami Królestwa ogłoszono stan wojny, prywatne formacje zbrojne mają obowiązek stosować się od tej chwili do rozkazów Marszałka Armii Królewskiej.

Art. 7. [Przepisy karne]
1. Kto dowodząc formacją zbrojną nie stosuje się do rozkazów, podlega karze ograniczenia wolności. Sąd może orzec również zakaz prowadzenia działalności wojskowej lub paramilitarnej na okres od 3 do 6 miesięcy.
2. Kto dowodząc formacją zbrojną podejmuje działania zbrojne na terytorium Królestwa przeciw innym formacjom zbrojnym lub w celu przejęcia władzy, podlega karze ograniczenia wolności albo karze banicji.
3. Tej samej karze podlega, kto dowodząc formacją zbrojną samowolnie podejmuje działania zbrojne przeciw formacjom zbrojnym mieszkańców innych państw wirtualnych albo przeciw innym państwom wirtualnym. Sąd orzeka również o przepadku przedmiotów, których użyto do samowolnego podjęcia działań zbrojnych.

Art. 8. [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA do 05.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez RomanoPorfavor » 2 lut 2018, 13:52

Towarzysze,

Projekt przedstawiony przez tow. Witta jest - pomijając fakt, że wiele swoich elementów jest przepisane z ustawy przedstawionej przez Rząd - całkowicie bezsensowny w kontekście obecnego stanu wojskowości na terenie Królestwa. Nie ma realnej podstawy do istnienia "federalnej służby wojskowej" - to wiem z dotychczasowych doświadczeń KPA z tzw. Wojakiem, które jak widać nic ich nie nauczyły.

Liczne rozwiązania w ustawie tow. Witta są napisane przez niego pod jego własne awanturnictwo poza granicami Królestwa. Chce się uchylić od odpowiedzialności za wpływ jego działań na opinię o Królestwie Dreamlandu - wedle dziecinnej reguły "jak narzucę sobie koc na głowę, to mnie nie widać".

Podsumowując - mamy projekt napisany naprędce, którego sensowne elementy zaczerpnięto z ustawy rządowej, a reszta albo jest popłuczynami po nieudanych wysiłkach KPA z zeszłego roku, albo napisanym pod samego siebie próbą uniknięcia odpowiedzialności.

Zauważmy jeszcze jedno - w przypadku projektu ustawy Rządu Królewskiego, złożonego 24 stycznia, Marszałek zarządził dwunastodniową debatę do 4 lutego. W przypadku swojej ustawy, zgłoszonej 5 dni później - już tylko do 5 lutego. Wykorzystywanie swoich uprawnień Marszałka, aby mieć czas na przygotowanie własnego kontrprojektu i aby oba projekty były głosowane mniej więcej w tym samym czasie świadczy o jego braku klasy politycznej i o panicznej chęci obrony status quo i swojego awanturnictwa.

Apeluję do Deputowanych o odrzucenie tego projektu.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)
Avatar użytkownika
RomanoPorfavor
 
Posty: 3636
Dołączył(a): 21 lut 2013, 17:31

Re: [DEBATA do 05.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Daniel von Witt » 2 lut 2018, 14:30

Porównanie
projektu ustawy o Armii Królewskiej zgłoszonego przez KPA i
projektu ustawy o funkcj. formacji zbrojnych zgłoszonego przez KPD (Rząd)

Obrazek


Zachęcam deputowanych do zapoznania się z moim głosem krytycznym dotyczącym rządowego projektu ustawy, który wypowiedziałem tutaj.Wasza Ekscelencjo Premierze,

na wstępie pragnę zaznaczyć, że przedstawione przeze mnie porównanie nie pozostawia złudzeń, że projekt ustawy o Armii Królewskiej zgłoszony przez Klub Polityczny św. Augustyna jest wyraźnie lepszy. Ale przejdźmy do rzeczy.
PTR napisał(a):Projekt przedstawiony przez tow. Witta jest - pomijając fakt, że wiele swoich elementów jest przepisane z ustawy przedstawionej przez Rząd - całkowicie bezsensowny w kontekście obecnego stanu wojskowości na terenie Królestwa. Nie ma realnej podstawy do istnienia "federalnej służby wojskowej" - to wiem z dotychczasowych doświadczeń KPA z tzw. Wojakiem, które jak widać nic ich nie nauczyły.

Muszę Pana rozczarować. Klub Polityczny św. Augustyna przygotowując swój projekt ustawy o Armii Królewskiej NIE wzorował się na projekcie rządowym. Wzorowaliśmy się na Karcie Konstytucyjnej, uwzględniając w projekcie przepisy odnoszące się do toczenia wojen. Wzorowaliśmy się także na starych ustawach o siłach zbrojnych, aby kontynuowane były nasze tradycje wojskowe. Wzorowaliśmy się w końcu na stanie faktycznym. Z projektu ustawy o funkcjonowaniu formacji zbrojnych niestety, smuteczek, nic nie przepisywaliśmy.

Jakby Pan Premier raczył zapoznać się z definicją federalnej służby wojskowej to na pewno nie wygadywałby wówczas takich bzdur, jakie widzę powyżej. Otóż federalna służba wojskowa to EWENTUALNE dowództwa i komórki ogólnowojskowe (administracyjne), które pomagałyby Marszałkowi w wykonywaniu jego zadań. Federalna służba wojskowa nie jest więc armią federacji, jak to sugeruje Pan Premier, ale zwykłym, hmm... marszałkowskim sztabem, jeśli miałbym szukać najprostszego porównania. Armią w sensie bojowym mają być istniejące i wciąż tworzące się siły zbrojne krajów. Wynika to z porównania.
PTR napisał(a):Liczne rozwiązania w ustawie tow. Witta są napisane przez niego pod jego własne awanturnictwo poza granicami Królestwa. Chce się uchylić od odpowiedzialności za wpływ jego działań na opinię o Królestwie Dreamlandu - wedle dziecinnej reguły "jak narzucę sobie koc na głowę, to mnie nie widać".

Są to brednie, kłamstwa i zwykłe pomówienia. Proszę pamiętać o tym, że działanie każdego obywatela Dreamlandu i w każdej dziedzinie wystawia opinię o Królestwie Dreamlandu. Obecnie taką czarną owcą Dreamlandu jest chamski Minister Kultury z nałożonym nadzorem za swój niewyparzony język. Tak więc proszę skończyć opowiadać głupoty i kłamstwa. Ponadto widać wyraźnie, że chce Pan karać niektórych ludzi za to, że wystawiać będą jakąś opinię o Królestwie, a nie za ich działania przestępcze. Niech Pan spojrzy jeszcze raz na projekt ustawy KPA i poczyta, za co chcemy karać. Wy chcecie karać za zwykłe pierdoły, i to na kary wyższe i niewspółmierne do "przestępstw". Banicja za brak głupiego papierka? Pan jest chory.
PTR napisał(a):Podsumowując - mamy projekt napisany naprędce, którego sensowne elementy zaczerpnięto z ustawy rządowej, a reszta albo jest popłuczynami po nieudanych wysiłkach KPA z zeszłego roku, albo napisanym pod samego siebie próbą uniknięcia odpowiedzialności.

Projekt jest przygotowany rzetelnie, o czym napisałem wyżej. Bazuje na tradycji, dotychczasowych rozwiązaniach i chęci dbania o wojskowość z poziomu federalnego. Nie bazuje na tym, jak projekt komunistyczny, że chce się niszczyć własnych obywateli, jeśli nie są posłuszni władzy.
PTR napisał(a):Zauważmy jeszcze jedno - w przypadku projektu ustawy Rządu Królewskiego, złożonego 24 stycznia, Marszałek zarządził dwunastodniową debatę do 4 lutego. W przypadku swojej ustawy, zgłoszonej 5 dni później - już tylko do 5 lutego. Wykorzystywanie swoich uprawnień Marszałka, aby mieć czas na przygotowanie własnego kontrprojektu i aby oba projekty były głosowane mniej więcej w tym samym czasie świadczy o jego braku klasy politycznej i o panicznej chęci obrony status quo i swojego awanturnictwa.

Długość debaty nad projektem rządowym była podyktowana tym, że jest on na tyle szkodliwy i słaby, że należało jego wszystkie wady wytknąć w rozsądnym czasie. Projekt KPA o Armii Królewskiej nie wzbudza kontrowersji od samego początku. Nie dotyka bowiem kwestii chorej wojny komunistów z swymi przeciwnikami politycznymi i z własnymi obywatelami. Odnosi się tylko do wojskowości. Jest dobry, solidny i obszerny w kwestiach dla wojskowości ważnych. Projekt komunistyczny jest nastawiony na utrudnianie życia rządowi i obywatelom.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA do 05.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Daniel von Witt » 5 lut 2018, 18:13

W związku z głosowaniem obok nad projektem konkurencyjnym składam wniosek o przedłużenie debaty na czas tamtego głosowania.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA do 05.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Daniel von Witt » 5 lut 2018, 18:14

Przedłuża się debatę do 12 lutego.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA do 12.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Daniel von Witt » 12 lut 2018, 17:55

Zamykam debatę i zarządzam głosowanie nad projektem ustawy. Głosowanie potrwa do 19 lutego.
Karta do głosowania napisał(a):(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt:
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:
(10) Jezus Ipanienko:
(11) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA do 12.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Daniel von Witt » 12 lut 2018, 17:55

Karta do głosowania napisał(a):(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau:
(4) Daniel von Witt: ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:
(10) Jezus Ipanienko:
(11) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA do 12.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 12 lut 2018, 18:03

Karta do głosowania napisał(a):(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(4) Daniel von Witt: ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries:
(9) Torkan Ingawaar:
(10) Jezus Ipanienko:
(11) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:

Własna odpowiedzialność to własna odpowiedzialność. Skoro Królestwo nie dba o czyjąś własność zajętą prywatnym wojskiem to akceptuję.
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 2063
Dołączył(a): 30 sie 2016, 02:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Numer GG: 44703021
Herb:

Re: [DEBATA do 12.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Casimir van Oranje-Nassau » 12 lut 2018, 18:05

Karta do głosowania napisał(a):(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(4) Daniel von Witt: ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg:
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries: ZA
(9) Torkan Ingawaar:
(10) Jezus Ipanienko:
(11) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
Obrazek Obrazek
Avatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
deputowany
 
Posty: 419
Dołączył(a): 8 lip 2016, 12:30
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)

Re: [GŁOSOWANIE do 19.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Otton van der Berg » 12 lut 2018, 18:09

Karta do głosowania napisał(a):(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg:
(3) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(4) Daniel von Witt: ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg: PRZECIW
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries: ZA
(9) Torkan Ingawaar:
(10) Jezus Ipanienko:
(11) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
(-) Otton wicehrabia van der Berg OOIII
Przewodniczący Rady Książęcej Furlandii i Luindoru
ObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Otton van der Berg
 
Posty: 1014
Dołączył(a): 22 gru 2012, 15:02
Lokalizacja: Alahambra/Unia Saudadzka
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 19.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Tomasz von Habsburg » 12 lut 2018, 20:02

Karta do głosowania napisał(a):(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg: ZA
(3) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(4) Daniel von Witt: ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg: PRZECIW
(7) William Oxlade-Chamberlain:
(8) Casimir de Viries: ZA
(9) Torkan Ingawaar:
(10) Jezus Ipanienko:
(11) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:

(-) Tomasz baron von Habsburg
Avatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
deputowany
 
Posty: 1153
Dołączył(a): 3 maja 2016, 16:55
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 19.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Torkan Ingawaar » 12 lut 2018, 23:11

Przeciw
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)Obrazek
Avatar użytkownika
Torkan Ingawaar
deputowany
 
Posty: 1182
Dołączył(a): 1 gru 2014, 20:01
Lokalizacja: Sangajokk

Re: [GŁOSOWANIE do 19.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Chamberlain » 13 lut 2018, 14:23

Karta do głosowania napisał(a):(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg: ZA
(3) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(4) Daniel von Witt: ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg: PRZECIW
(7) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(8) Casimir de Viries: ZA
(9) Torkan Ingawaar: PRZECIW
(10) Jezus Ipanienko:
(11) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
- - William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
- - Premier Rządu Królewskiego
Avatar użytkownika
Chamberlain
minister
 
Posty: 882
Dołączył(a): 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040

Re: [GŁOSOWANIE do 19.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Alatriste » 14 lut 2018, 01:04

(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg: ZA
(3) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(4) Daniel von Witt: ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg: PRZECIW
(7) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(8) Casimir de Viries: ZA
(9) Torkan Ingawaar: PRZECIW
(10) Jezus Ipanienko:
(11) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste: ZA
(-) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste
Jarl Republiki Eislarskiej
Księstwo Skytji - Republika Eislarska
Avatar użytkownika
Alatriste
 
Posty: 196
Dołączył(a): 10 sie 2016, 22:54

Re: [GŁOSOWANIE do 19.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Jezus Ipanienko » 14 lut 2018, 03:05

(1) Aluś de la Ciprofloksja:
(2) Tomasz von Habsburg: ZA
(3) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(4) Daniel von Witt: ZA
(5) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(6) Otton van der Berg: PRZECIW
(7) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(8) Casimir de Viries: ZA
(9) Torkan Ingawaar: PRZECIW
(10) Jezus Ipanienko: PRZECIW
(11) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste: ZA
Avatar użytkownika
Jezus Ipanienko
 
Posty: 646
Dołączył(a): 10 maja 2017, 16:19
Lokalizacja: Wandystan

Re: [GŁOSOWANIE do 19.02][III/2018] UF o Armii Królewskiej

Postprzez Daniel von Witt » 14 lut 2018, 10:05

Z uwagi na fakt, że wynik głosowania został przesądzony skracam je i zamykam. Wzięło w nim udział 9 deputowanych. 6 deputowanych zagłosowało za przyjęciem projektu ustawy. 3 osoby były przeciw. Projekt uchwalony zostaje przekazany na biurko Królowej.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078


Powrót do Archiwum Parlamentu Królewskiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości