Herb Heroldii


Czym jest Heroldia?

Heroldia Królestwa zajmuje się sprawami związanymi z tytułami honorowymi przyznawanymi w Dreamlandzie. Prowadzi rejestr osób nobilitowanych, przyznaje herby, może ustalić kodeks honorowy obowiązujący szlachciców i arystokratów, rozstrzyga wszelkie spory w sprawach heraldycznych.

W skład Heroldii Królestwa Dreamlandu wchodzą wszyscy dreamlandzcy arystokraci. Na czele Heroldii stoi jej Wielki Mistrz, czyli Król Dreamlandu. Najwyższym organem wykonawczym jest Sekretarz i to on wykonuje osobiście większość zadań Heroldii. Sekretarz Heroldii reprezentuje także Heroldię osobiście i to do niego należy zwracać się z wątpliwościami.

Wielkim Mistrzem Heroldii jest
   Jego Królewska Mość Maciej I

Sekretarzem Heroldii jest
   wakat - kontakt poprzez Kancelarie Królewską


Historia Heroldii

Tytuły arystokratyczne są przyznawane w Dreamlandzie od samego początku istnienia państwa. Po raz pierwszy już około września 1998 roku przyznano tytuł arcyksiężnej wraz ze zwierzchnictwem nad prowincją Furlandii Adzie.

Na przestrzeni dziejów noszono w Dreamlandzie bardzo różne tytuły. Nie sposób dziś ogarnąć wszystkie. Pojawiły się między innymi tytuł lorda, wicebarona, earla, margrabiego itp. Tytuły były przyznawane w sposób swobodny i okazjonalny. Zdarzało się, że Król nadawał tytuł tylko jednej osobie zawierając to postanowienie w tekście chwalącym zasługi tej osoby. Nie wszystkie nobilitacje był nawet ogłaszane na liście dyskusyjnej. Mogły się odbywać prywatnie, na czacie, przez ogłoszenie na stronie oficjalnej itp.

W 2001 roku Król TomBond powołał Prezesa Heroldii, którym został Edward Rey. Jako osoba o szerokiej wiedzy heraldycznej wprowadził on między innymi pierwsze herby i usystematyzował tytulaturę i hierarchię.

Jednak dopiero 3 lipca 2002 roku kolejny Król Dreamlandu, eMBe wprowadził dekretem prawną systematyzację tytułów honorowych i określił zadania Heroldii Królestwa. Prezesa zastąpił Sekretarz Heroldii, którym ponownie został Edward Rey. Dekret przeszedł od tamtego czasu kilka nowelizacji; zmieniał go także trzeci Król, Artur Piotr.

5 lutego 2004 roku diuk Edward Rey pożegnał się z funkcjami publicznymi, w tym z godnością Sekretarza Heroldii. Jako p.o. zastąpił go hrabia Pavel Svoboda ostatecznie powołany na Sekretarza 18 lutego. 17 czerwca 2007 roku Sekretarzem Heroldii została Jubei baronowa de Archien-Krieg, będąca żoną Alchiena markiza d'Archien-Liberi i córką poprzedniego, Piątego Króla Dreamlandu JKM Edwarda I Artura. Po wstąpieniu na tron Piątego baronową de Archien-Krieg zastąpił jej brat, wicehrabia Alexander Krieg. 27 stycznia 2007 roku JKM Edward I Artur powołał dr Roberta barona van Buuren na pełniącego obowiązki Sekretarza Heroldii w miejsce wicehrabiego Aleksandra Kriega. Podczas Regencji, pełnionej przez dr Roberta markiza van Buuren, dokonano zmiany Sekretarza Heroldii, został nim Martin markiz van Buuren. 7 stycznia 2010 nastąpiło potwierdzenie urzędów przez szóstego Króla Dreamlandu Roberta I - na stanowisku Sekretarza Heroldii pozostał Martin markiz van Buuren.


Jak uzyskać tytuł w Dreamlandzie?

Obowiązuje 9 tytułów honorowych: sir, baron, wicehrabia, hrabia, markiz, diuk, książę, arcyksiążę i król senior. Tytuł króla to tytuł monarszy. Tytuł króla seniora jest honorowym tytułem monarszym. Osoby noszące tytuł sir lub lady (żeński odpowiednik) należą do szlachty. Osoby noszące pozostałe tytuły honorowe zaliczają się do arystokracji i należą do Heroldii. Zarówno jednych, jak i drugich nazywa się szlachcicami.

Tytuł honorowy może w Dremalandzie nosić każdy - bez względu na wiek, płeć, czy urodzenie. Są zasadniczo dwie drogi do uzyskania tytułu.

Pierwsza to udowodnienie szlachetnego pochodzenia. W Dreamlandzie oznacza to wyłącznie tyle, że jako niegdysiejszy obywatel otrzymało się tytuł, po czym utraciło go opuszczając Królestwo. Aby odzyskać ponownie tytuł należy przedstawić Sekretarzowi Heroldii dokument nadania oraz herb, jeśli się taki posiada. Także przy braku dowodów Sekretarz wszczyna śledztwo w celu ustalenia prawdziwości wniosku.

Drugim sposobem jest uzyskanie tytułu od Króla. Tytuły nadawane są wybitnym obywatelom za szczególne zasługi dla Królestwa. Im wyższy tytuł, tym większe zasługi posiadacza. Tytuły powyżej markiza należą się tylko za zasługi na miarę ogólnodreamlandzką, nie tylko lokalnie w prowincji. Lista osób nobilitowanych jest ogłaszana średnio dwa razy do roku, zazwyczaj przy okazji doniosłych wydarzeń lub świąt.

Król może także nadać osobie przysługującej się dobru Królestwa indygenat uprawniający do używania w Dreamlandzie tytułu przyznanego w zaprzyjaźnionym państwie. Osoba taka zostanie wpisana do rejestru heraldycznego Królestwa Dreamlandu na równych prawach z nobilitowanymi Dreamlandczykami.

Osobna droga jest przewidziana dla osiągnięcia tytułu króla seniora. Otrzymują go automatycznie wszyscy ustępujący Królowie Dreamlandu.

Automatyczne uprawnienie do używania tytułów w Dreamlandzie posiadają także osoby utytułowane w Królestwie Scholandii. Dreamlandczycy posiadają analogiczne prawo w Scholandii. Poniżej znajduje się tabela tytułów dreamlandzkich i odpowiadających im tytułów używanych w Scholandii.

tytuł dreamlandzki   
tytuł scholandzki
król senior
arcyksiążę
książę
diuk
markiz
hrabia
wicehrabia
baron
sir
brak odpowiednika*
książę krwi
ksiażę
markgraf**
markgraf
hrabia
baron***
baron
baronet (rycerz)

* Dreamlandzki król senior używa w Scholandii tytułu króla seniora i ustępuje pierwszeństwa jedynie Królom.

** Zarówno dreamlandzki markiz, jak i diuk w Scholandii posługują się tytułem markgrafa. Jednak markraf scholandzki w Dreamlandzie zawsze jest markizem. Dreamlandzki diuk ma w Scholandii pierwszeństwo przed innymi markgrafami.

*** Zarówno dreamlandzki baron, jak i wicehrabia w Scholandii posługują się tytułem barona. Jednak baron scholandzki w Dreamlandzie zawsze jest baronem. Dreamlandzki wicehrabia ma w Scholandii pierwszeństwo przed innymi baronami.Obowiązki szlachcica

Tytuły w Dreamlandzie są dożywotnie i nie są dziedziczne. Nie łączą się też z żadnymi przywilejami. Oznaczają przede wszystkim prestiż. Jedynym przypadkiem, gdy tytuł ma faktyczne znaczenie jest Sejm Elekcyjny zwoływany dla wybrania nowego Króla w przypadku, gdy urzędujący Król znika bez wieści i bez wyznaczenia swojego następcy.

Niezwłocznie po nadaniu tytułu szlachcic ma obowiązek złożyć przysięgę wierności Królowi i Królestwu poprzez wysłanie jej na listę dyskusyjną Dreamlandu. Przysięgę składa się według roty:

"Przyrzekam (ślubuję) uroczyście, że będę służyć wiernie Królowi i całemu Królestwu szerząc Ich wielkość i chwałę, oraz że w moim postępowaniu nie uczynię niczego, co uchybiałoby nadanej mi godności [określenie nadanego tytułu]*."


* Osoby, które otrzymują tytuł sir lub lady jako określenie nadanego tytułu wpisują "szlacheckiej".

Złożoną przysięgę należy traktować bardzo poważnie. Niezłożenie jej lub złamanie jej może prowadzić do utraty tytułu.

Po złożeniu przysięgi należy zwrócić się do Sekretarza Heroldii w sprawie swojego herbu. Można stworzyć własny projekt herbu, ale nie jest to konieczne. Dobrze jest jednak przedstawić Sekretarzowi własnymi słowami, co chciałoby się widzieć na tarczy herbu wraz z określeniem kolorystyki. Od dokładności opisu zależy ile wolnej ręki będzie miał Sekretarz. Sekretarz musi zatwierdzić każdy herb, ale raczej nie zdarza się, by ktoś otrzymał herb, na który się nie zgadza. Dlatego więc ostateczny projekt herbu jest osiągany w drodze kompromisu między wyobrażeniami szlachcica, a zasadami heraldyki i umiejętnościami Sekretarza, który nie wszystko jest w stanie namalować.

Przyznanym tytułem należy się posługiwać. Oznacza to, że podpisując się pod jakimś większym listem czy oświadczeniem, zwłaszcza takim wysyłanym na listę dyskusyjną, a także na przykład składając podpis pod wnioskiem o referendum lub przesyłając swoja kandydaturę na posła do Komisji Wyborczej, należy podpisać się wraz z tytułem. Nie ma tu sensu przesadna skromność, ponieważ permanentne unikanie przyznawania się do tytułu może być uznane za obrazę Majestatu Króla.

W Dreamlandzie przyjęło się, że tytuł arystokratyczny wpisuje się pomiędzy imię i nazwisko (np. Jonas baron Ridelcott), jednak umieszczenie tytułu przed imieniem i nazwiskiem nie jest niczym niestosownym (np. baron Jonas Ridelcott). Nie ma takiej dowolności jedynie z tytułem sir/lady. Zawsze umieszcza się go przed imieniem (np. sir Quentin). Można użyć imienia i nazwiska, ale tytuł musi zawsze być na początku (np. sir Quentin Flerry), a nigdy pomiędzy członami. Jeśli tytuł honorowy jest łączony z tytułem naukowym, najpierw wymienia się tytuł naukowy (np. prof. sir Quentin Flerry).