Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Koronacja Macieja II na Króla Dreamlandu

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
21.06.2009 r.
Oświadczenie Rządu Królewskiego
Pavel Svoboda
Rząd Królewski opublikował oświadczenie stwierdzające, że tzw. Traktat Przyjaźni między Wolną Republiką Morvan i Księstwem Surmali jest z punktu widzenia prawa dreamlandzkiego nieważny, a jego podpisanie nie było konsultowane z MSZ. Traktat nie reprezentuje stanowiska Królestwa, a Dreamland nadal nie uznaje Wolnej Republiki Morvan za państwo. Z treścią oświadczenia można zapoznać się w Departamencie Informacji Publicznej

Zawarcie niefortunnego traktatu było powodem odwołania przez JKM Namiestnika Surmali Józefa markiza Kalickiego. Pełniącym obowiązki Namiestnika został w jego miejsce Paweł Erwin markiz de Archien-Liberi. Zgodnie z zapowiedziami, administracja markiza de Archien-Liberi jest jedynie tymczasowa.

Komentując swoją decyzję, JKM powiedział, że markiz Kalicki musiał zdawać sobie sprawę, że jego działania są sprzeczne z Konstytucją i z pewnością wiedział również, jakie konsekwencje zostaną względem niego wyciągnięte.
19.06.2009 r.
Stan wyjątkowy w Sarmacji
Pavel Svoboda
Od jakiegoś czasu Księstwo Sarmacji boryka się z poważnym atakiem wirusa na swoim serwerze. Aby opanować rozprzestrzenianie się wirusa, władze były zmuszone wprowadzić na terenie Księstwa stan wyjątkowy.

MSZ Dreamlandu odradza Dreamlandczykom odwiedzanie stron Sarmacji do czasu zakończenia się tam kryzysu. Na liście dyskusyjnej Księstwa pojawiły się spekulacje, że wirus, który infekuje komputery odwiedzających zarażone strony może być nowym typem, wciąż jeszcze niewykrywanym przez część programów antywirusowych.
13.06.2009 r.
Nowa ordynacja wyborcza
Pavel Svoboda
JKM podpisał pakiet ustaw dotyczących Parlamentu Królewskiego. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie okręgów wyborczych w wyborach do Izby Poselskiej. Docelowo każda Prowincja będzie wybierała swoich posłów, a liczba mandatów przypadających na okręg wyborczy będzie uzależniona od liczby mieszkających tam obywateli.

Do innych zmian w ordynacji należy likwidacja wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej oraz wprowadzenie możliwości nakazania przez Sąd rozpoczęcia nowej kadencji, nawet jeśli wynik wyborów został zaskarżony. Pozwoli to skrócić okres oczekiwania na ukonstytuowanie się Izby, jeśli skargi wyborcze dotyczą drobnych uchybień, które nie mogły mieć wpływu na wynik głosowania.

Ustawa o Parlamencie Królewskim miała na celu zebranie w jednym miejscu przepisów dotyczących obu izb Parlamentu oraz uregulowanie kiedy i jak Parlament obraduje w składzie obu izb. W toku legislacyjnym Senat usunął jednak z ustawy wszelkie wzmianki dotyczące wyższej izby Parlamentu. Tym samym Senat zachował większą autonomię i pełną kontrolę nad zasadami procedowania izby.

Pakiet ustaw powstał z inicjatywy Korony po szerokich konsultacjach ze środowiskami prawniczymi. Senat wprowadził poprawki do dwóch ustaw pakietu. Izba Poselska nie zdołała się odnieść do tych poprawek w konstytucyjnym terminie.
31.05.2009 r.
Prezes Sądu Królestwa
Marcin Mikołaj
Po dość długiej nieobecności, spowodowanej życiem realowym, do obowiązków Prezesa Sądu Królestwa powrócił JKWysokość Artur Piotr. Mamy nadzieję, że zalegające sprawy w Sądzie Królestwa zostaną dość szybko nadrobione.
25.05.2009 r.
Ustawa o Skarbie Królestwa.
Robert van Buuren
W dniu wczorajszym, Jego Królewska Mość Edward Artur, podpisał przyjętą przez Parlament ustawę o Skarbie Królestwa. Nowa regulacja nieco reformuje obecny system wydatkowania funduszy pochodzących ze Skarbu Królestwa. Od tej pory Rząd Królewski nie będzie musiał przygotowywać jednej ustawy budżetowej na cały rok budżetowy, jak to było do tej pory. Podmioty budżetowe będą teraz występowały z wnioskami o wsparcie finansowe swojej działalności ze Skarbu, które będzie udzielane w formie odrębnych ustaw budżetowych, składających się na roczny budżet.
24.05.2009 r.
Nominacja sędziowska.
Marcin Mikołaj
W dniu dzisiejszym JKMość Edward Artur mianował na stanowisko sędziego Sądu Królestwa dra jur. net. Roberta markiza van Buuren. Jak powiedział JKM: "... wyrażamy nadzieję, że dzięki temu mianowaniu średni czas od rozpoczęcia do zakończenia postępowań znacząco się skróci." Miejmy nadzieję, że czas oczekiwania na zakończenie postępowania się faktycznie skróci i usprawni to dreamlandzki wymiar sprawiedliwości.
22.05.2009 r.
Licytacje banknotów pamiątkowych
Krzysztof Jazłowiecki
Rozpoczęła się seria licytacji pierwszej serii banknotów pamiątkowych. W licytacji mogą brać udział wszyscy obywatele Królestwa Dreamlandu. Seria zawiera 12 pamiątkowych banknotów o różnych nominałach.

Licytacja odbywa się pod adresem:
www.dreamland.net.pl/rzad/forum
11.05.2009 r.
Zmiany na UKD.
Robert van Buuren
W ciągu kilku ostatnich dni, na Uniwersytecie Królewskim, dokonano kilku zmian, o których nie sposób nie wspomnieć.

Pierwszą z nich była zmiana na stanowisku dziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych. Rektor, wskutek złożonej dymisji, odwołał gen. d`Archien i powołał na to stanowisko Martina markiza van Buuren, który zaprezentował Rektorowi i Radzie Rektorskiej swoje plany dot. wydziału. Markiz został pełniącym obowiązki dziekana do czasu faktyczneo uruchomienia wydziału, czyli napisania stosownej ilości wykładów, które umożliwią studentom podjęcie nauki.

Kolejną zmianą była zmiana na stanowisku dziekana Wydziału Prawa. Z powodu zbyt małej ilości czasu, odwołany został JKW prof. jur. net. Artur Piotr, którego miejsce zajął dr. jur. net. Robert markiz van Buuren. Z tego, co dowiedzieliśmy się z LDKD na wydziale szykuje się zmiana w programie studiów a także doczekamy się nowego materiału wykładowego. Niemalże jednocześnie, w uznaniu zasług dla Wydziału Prawa i Uniwersytetu, JKW prof. jur. net. Arturowi Piotrowi został nadany tytuł Dziekana Honorowego Wydziału Prawa.

Następnie Rada Rektorska UKD uchwaliła utworzenie Wydziału Historycznego, który de facto istniał już za kadencji poprzedniego Rektora, jednak został niezgodnie ze statutem uczelni utworzony. Rada Rektorska postanowiła o zmianie w Uniwersyteckim Regulaminie Studiów, zmieniając wyłącznie nazewnictwo, tzn. tutorów zmieniono na opiekunów naukowych. Argumentem było ograniczenie zbędnych zapożyczeń z języka obcego.

W związku z utworzeniem Wydziału Historycznego, Rektor powołał na funkcję dziekana Wydziału dr rer. his. net. Krzysztofa wicehrabiego Jazłowieckiego, który będzie pełniącym obowiązki Dziekana do czasu faktycznego uruchomienia wydziału (analogicznie do WSM).
08.05.2009 r.
Członek Trybunału Arbitrażowego.
Marcin Mikołaj
Wczorajszego dnia, Jego Ekcjelencja diuk Kościński, Sekretarz Generalny Organizacji Polskich Mikronacji, powołał dra jur. net. Roberta markiza van Buuren na członka Trybunału Arbitrażowego przy OPM.

Trybunał Arbitrażowy zajmował się będzie rozstrzyganiem sporów v-międzynarodowych, a jego sędziowie także będą mogli pełnić funkcje mediacyjne.
05.05.2009 r.
Zmiany w Rządzie Królewskim
Marcin Mikołaj
Na mocy Postanowienia Królewskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku, na wniosek Premiera Rządu Królewskiego, dokonano zmian w resortach.

Z ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odszedł baron Marcus William Shakur, a na jego miejsce powołano sir Arturiona van den Sune - Buuren.

Zmiany doczekało się także Ministerstwo Finansów i Gospodarki; dotychczas jedno ministerstwo zostało podzielone na dwa: Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Gospodarki.

Tekę ministra Finansów otrzymał Etherard baron de Godwin. Kierujący resortem będzie odpowiedzialny za zarządzanie takimi działami administracji federalnej jak:
(1) budżet;
(2) mienie Królestwa;
(3) waluta.

Za Ministerstwo Gospodarki odpowiedzialny będzie były minister MFiG - baron Taheto.

Nowym, a także starym ministrom życzymy powodzenia!
20.04.2009 r.
Pierwsze ordery i odznaczenia nadane!
Robert van Buuren
Podczas uroczystości v-urodzinowej JKMości, która odbyła się dnia 19 kwietnia 2009 r., nadane zostały pierwsze odznaczenia i ordery obywatelom dreamlandzkim zasłużonym w wybranych dziedzinach aktywności społecznej.

Krzyże kawalerskie Orderu Czerwonego Orła za szczególne zasługi na polu federalnym i międzynarodowym otrzymali: Paweł Erwin markiz de Archien - Liberi, Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki oraz Paweł W. hrabia Krieg d. Milewski.

Krzyże kawalerskie Orderu Anatazego za szczególne zasługi i osiągnięcia na polu lokalnym otrzymali: diuk Bager (odznaczenie zwrócone) oraz Martin markiz van Buuren.

Medal Zeliga za działalność na polu kultury lub nauki otrzymali: Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki oraz Paweł W. hrabia Krieg d. Milewski.

Medal Lorda Tristana za działalność na polu spraw zagranicznych i międzynarodowych, a także za działalność w organizacjach międzynarodowych otrzymał Alchien książę d`Archien (medal zwrócony).

Medal arcyksięcia Nimitza za działalność na polu spraw wojskowych, wewnętrznych, obrony Królestwa i zapewniania bezpieczeństwa jego obywatelom otrzymali: Józef markiz Kalicki (medal zwrócony) oraz Robert markiz van Buuren.

Medal Hrabiego Vilgefortza za działalność na polu budowy, modyfikacji i sprawowania opieki nad witrynami internetowymi i systemami informatycznymi Królestwa otrzymał Kazio arcyksiążę Wichura.
19.04.2009 r.
Uroczystość v-urodzinowa JKMości.
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym, na czacie Królestwa w pokoju "dreamland", o godzinie 19.00 odbędzie się uroczystość v-urodzinowa Jego Królewskiej Mości Edwarda Artura.

Serdecznie zapraszamy!
18.04.2009 r.
Dekrety królewskie.
Robert van Buuren
Z dniem jutrzejszym wchodzą w życie dwa, wydane dziś przez JKMość, dekrety. Pierwszy z nich wprowadza pewne zmiany do dreamlandzkiego wymiaru sprawiedliwości. Otóż usuwa on instytucję aresztu tymczasowego na rzecz możliwości wydania wyroku zaocznego przez sąd. Jak czytamy w liście z Ekhorn: "Powodem zmiany są problemy, jakie areszt tymczasowy wywoływał i w sferze praktyki, i teorii. Okazało się, że mimo sporych nadziei jest to instytucja nie najlepiej dopasowana do specyfiki państwa wirtualnego. Stąd zostaje zastąpiona koncepcją inną - również może niedoskonałą, ale lepiej współgrającą z realiami, w jakich jesteśmy osadzeni i w jakich funkcjonujemy."

Drugi dekret reguluje kwestie przyznawania orderów i odznaczeń państwowych przez Króla. Ustanowiono dwa ordery: Order Czerwonego Orła oraz Order Anatazego. Pierwszy przyznawany jest za szczególne zasługi na rzecz federacji, natomiast drugi za szczególne zasługi na szczeblu lokalnym. Każdy z nich będzie posiadał trzy stopnie. Ponadto wprowadzono również odznaczenia - medale, które będą przyznawane w czterech dziedzinach działalności, i tak medal: Zeliga (za działalność kulturalną i naukową), Lorda Tristana (na polu spraw zagranicznych), Arcyksięcia Nimitza (w sprawach wojskowości), Hrabiego Vilgefortza (budowa i administrowanie witrynami i systemami informatycznymi).

Jak podkreślono - "Pierwsze ordery i odznaczenia zostaną nadane już bardzo niedługo!"
12.04.2009 r.
Alleluia!
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Alleluia! Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!

Wszystkim tym, którzy obchodzą dziś święto zmartwychwstałego Chrystusa życzymy spokoju, czasu na wewnętrzne rozważania i odpoczynku od zgiełku codzienności. Oby te święta były okazją do zrobienia tych rzeczy, na które czasu nie mieliśmy w dni powszednie.

Wszystkiego dobrego i wesołych świąt!
01.04.2009 r.
Koniec regencji.
Robert van Buuren
29 marca br. JKMość Edward Artur zakończył dwutygodniową regencję, podczas której nastąpiło otwarcie obrad nowej kadencji Izby Poselskiej i powołanie Rządu a także wypowiedzenie Traktatu Sojuszniczego zawartego w 2003 roku pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Królestwem Scholandii.

Przy okazji pragnę poinformować, iż w połowie kwietnia świętować będziemy ósme wirtualne urodziny JKMości!
28.03.2009 r.
Marszałek IP
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym Izba Poselska wybrała swojego Marszałka - został nim Bartunio wicehrabia de Wrona - Buuren.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
27.03.2009 r.
Koniec Sojuszu.
Robert van Buuren
W dniu wczorajszym Jego Królewska Wysokość, Regent Królestwa, rozwiązał Traktat Sojuszniczy zawarty pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Królestwem Scholandii. Zostało to uczynione na skutek wyniku referendum ogólnonarodowego, w którym dreamlandczycy wyrazili chęć zerwania owego Traktatu.

W tym samym dniu Jego Królewska Mość, Król Scholandii, dokonał analogicznego rozwiązania Traktatu po stronie scholandzkiej, czym zostało przypieczętowane formalne zerwanie sojuszu dreamlandzko - scholandzkiego.
20.03.2009 r.
Mamy nowy(?) Rząd.
Robert van Buuren
Po zakończeniu wyborów, które - o dziwo - nie były przedłużone z powodu skarg, w dniu wczorajszym, tj. 19 marca br., ujrzeliśmy skład nowego(?) Rządu.

Premierem pozostał Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki, jako że uzyskał poparcie posłów na audiencji w Królewskim Pałacu Ekhorn. Premier równocześnie objął Ministerstwo Kultury i Nauki - dotychczas chyba najsłabiej działające.

Na swoich miejscach pozostali również dwaj ministrowie - Paweł Erwin markiz de Archien-Liberi jako Minister Spraw Zagranicznych oraz baron Taheto jako Minister Finansów i Gospodarki. Nowe rozdanie na naszej scenie politycznej doprowadziło do Rządu posła ze Stronnictwa Federalnego - Marcusa Williama barona Shakura, który objął tekę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
15.03.2009 r.
Otwarcie obrad Izby Poselskiej XII kadencji.
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym JKW Regent Królestwa, Martin markiz van Buuren, dokonał uroczystej inauguracji prac Izby Poselskiej XII kadencji, przekazując laskę marszałkowską Krzysztofowi wicehrabiemu Jazłowieckiemu.

16 marca br. zostaną przyjęci na audiencji nowowybrani posłowie, podczas której zostanie przedstawiony kandydat na Premiera Rządu Królewskiego oraz skład nowego Rządu.
11.03.2009 r.
Regencja.
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym Jego Królewska Mość, na skutek złego stanu zdrowia, ustanowił regencję, wyznaczając na Regenta Królestwa Martina markiza van Buuren.

Zgodnie z krótkim wyjaśnieniem przedstawionym przez JKM Edwarda Artura regencja nie powinna potrwać dłużej aniżeli 14 dni.
11.03.2009 r.
Wyniki wyborów do Izby Poselskiej XII kadencji.
Marcin Mikołaj
10 marca KWK ogłosiła wyniki wyborów do Izby Poselskiej XII kadencji. Sam wynik mógł być zaskoczeniem dla części obywateli Królestwa, którzy nie dawali większych szans mniej znanym postaciom sceny politycznej. Oto w XII kadencji IP zobaczymy wszystkich, którzy wystartowali w wyborach.

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
1. Muggler Olav Littendorff - głosów: 5 (SF)
2. Paweł Wercyngetoryks Krieg d. Milewski - głosów: 5 (niezrzeszony)
3. Krzysztof Jazłowiecki - głosów: 5 (niezrzeszony)
4. Marcus William Shakur - głosów: 4 (SF)
5. Bartunio de Wrona - Buuren - głosów: 3 (POKD)
6. Mateusz van Mazin - głosów: 3 (POKD)
7. Arturion van den Sune - Buuren - głosów: 3 (POKD)
8. Etherard de Godwin - głosów: 3 (SF)

Jeżeli do 13 marca 2009 roku nie zostanie wniesiona skarga na poprawność przeprowadzenia wyborów, nowy skład IP rozpocznie w najbliższym czasie pierwsze posiedzenie.
01.03.2009 r.
Kandydaci na posłów
Pavel Svoboda
Zgodnie z informacją Komisji Wyborczej Królestwa, do wyborów do XII kadencji Izby Poselskiej zgłosiło się 8 kandydatów.

I. Kandydaci zgłoszeni przez Platformę Obywatelską Królestwa Dreamlandu:

1. Bartunio de Wrona - Buuren
2. Mateusz van Mazin
3. Arturion van den Sune - Buuren

II. Kandydaci zgłoszeni przez Stronnictwo Federalne:

1. Marcus William Shakur
2. Muggler Olav Littendorff
3. Etherard de Godwin

III. Kandydaci niezrzeszeni:

1. Paweł Wercyngetoryks Krieg d. Milewski
2. Krzysztof Jazłowiecki

Z powodu przeszkód technicznych głosowanie nie rozpoczęło się terminowo (tj. 27 lutego). Komisja Wyborcza Królestwa zapewnia, że "głosowanie odbędzie się możliwie najszybciej".
25.02.2009 r.
Wyniki referendum
Krzysztof Jazłowiecki
Komisja Wyborcza Królestwa podała wyniki referendum ogólnonarodowego w sprawie utrzymania w mocy Traktatu Sojuszniczego z Królestwem Scholandii.

Wyniki głosowania:
(1) TAK - 10 głosów, co stanowi 35,71% oddanych głosów ważnych;
(2) NIE - 14 głosów , co stanowi 50,00% oddanych głosów ważnych;
(3) 4 osoby uprawnione do głosowania oddały GŁOS PUSTY, co stanowi
14,29% oddanych głosów ważnych;
(4) oddano 1 głos nieważny, przez obywatela nieuprawnionego do wzięcia udziału w referendum, zgodnie z art. 5 ust. 1 dekretu królewskiego o referendum ogólnonarodowym z dnia 28 marca 2008 roku z późn. zm.

Zatem obywatele opowiedzieli się przeciw utrzymaniem w mocy Traktatu Sojuszniczego podpisanego w dniu 15 czerwca 2003 roku pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Królestwem Scholandii.
16.02.2009 r.
Referendum
Pavel Svoboda
Rozpoczęło się referendum w sprawie utrzymania bądź rozwiązania Traktatu Sojuszniczego z Królestwem Scholandii. Głosy oddawać można do niedzieli 22 lutego pod tym adresem.
12.02.2009 r.
Wybory do IP XII kadencji
Marcin Mikołaj
Już od 9 lutego Komisja Wyborcza Królestwa przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów, którzy mają zamiar wystartować w wyborach do XII kadencji Izby Poselskiej; zgłaszanie kandydatów trwa do 15 lutego br.

Zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wyborczym, po tym terminie, tj od 16 do 18 lutego, będzie można, w razie konieczności, złożyć skargę na odmowę rejestracji kandydata.

19 lutego nastąpi ogłoszenie listy kandydatów w wyborach do IP, a po niej, 6-dniowa kampania wyborcza (20-26 lutego).

Obywatele Królestwa Dreamlandu udadzą się do urn w dniach od 27 lutego do 6 marca . Jeżeli wybory przebiegną bez żadnych zakłóceń, zwycięskie grono posłów zasiądzie w ławach Izby Poselskiej już 13 marca 2009 roku.
12.02.2009 r.
Biuro Pracy
Krzysztof Jazłowiecki
Premier Rządu Królewskiego zaprezentował Biuro Pracy, instytucję ułatwiającą zdobywanie miejsc pracy, a także poszukiwanie pracowników. Biuro znajduje się pod adresem: www.dreamland.net.pl/rzad/mp
09.02.2009 r.
Nowy Ambasador
Marcin Mikołaj
Wczoraj wieczorem JKM Edward I Artur przyjął na audiencji inauguracyjnej, Jego Ekscelencję hr. von Thorn-Browarczyka, który rozpoczyna misję dyplomatyczną w Dreamlandzie. Rozmowa, która dotyczyła ocieplenia stosunków na linii Ekorre - Grodzisk, toczyła się w przyjaznej atmosferze.

Jednocześnie Kancelaria informuje, że JKM wystawił listy uwierzytelniające dla JE Łukasza markiza Wakowskiego, który obejmie placówkę dyplomatyczną w Grodzisku.
28.01.2009 r.
Referendum.
Robert van Buuren
JKMość zarządził w dniu dzisiejszym referendum ogólnonarodowe, w którym obywatele będą odpowiadać na pytanie: "Czy jest pan/pani za utrzymaniem w mocy Traktatu Sojuszniczego podpisanego w dniu 15 czerwca 2003 roku pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Królestwem Scholandii?".

Wprowadzono również możliwość oddania głosu pustego, co ma na celu umożliwienie wzięcia udziału w referendum przez osoby, które nie są w stanie opowiedzieć się jednoznacznie za wariantem "TAK" bądź "NIE".

Referendum zostanie przeprowadzone w dniach 16 - 22 lutego 2009 roku.
19.01.2009 r.
Namiestnik Luindoru.
Robert van Buuren
Jego Królewska Mość odwołał w dniu dzisiejszym, po zaledwie kilku tygodniach, z funkcji Namiestnika Koronnego Luindoru Pabla von Neumanna. Jednocześnie na jego miejsce powołany został Cyric baron van den Sune - Buuren.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia nowemu Księciu!
13.01.2009 r.
Konwencja OPM.
Marcin Mikołaj
Dnia 11 stycznia 2009 roku Premier Rządu Królewskiego Wicehrabia Jazłowiecki ogłosił podpisanie przez Królestwo Konwencji OPM ws. tytułów i stopni zawodowych i naukowych, która reguluje sprawy związane bezpośrednio z przyznawaniem przez uczelnie wyższe stopni i tytułów zawodowych i naukowych, ale również traktuje o ich uznawaniu przez inne państwa oraz wprowadza możliwość akredytowania uczelni.

Tego samego dnia JKMość Edward I Artur ratyfikował konwencję oraz wydał Dekret Królewski implikujący przyjęte rozwiązania do systemu prawnego Królestwa.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin