Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Wybory

Prowincje:
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
mikronacja
12.02.2005 r.
news nr 174
JKM odwołał sir Apodifa Erinacila ze stanowiska Namiestnika Koronnego Morlandu i powierzył Pavlowi diukowi Svobodzie tymczasowe pełnienie obowiązków namiestnika. Jednocześnie JKM wyraził zgodę na reprezentowanie Morlandu w Senacie przez Krzysztofa markiza Roena (link 1|link 2).
09.02.2005 r.
news nr 173
JKM przyjął złożoną dymisję i odwołał Pavla diuka Svobodę ze stanowiska Lorda Kanclerza. Nowym szefem Kancelarii Królewskiej został wicehrabia Bager.
08.02.2005 r.
news nr 172
Z okazji Święta Monarchii, przypadającego w rocznicę koronacji, JKM nadał nowe tytuły honorowe (link).
08.02.2005 r.
news nr 171
Izba Poselska powołała barona Bagera na stanowisko swojego Marszałka (link).
08.02.2005 r.
news nr 170
Z powodu drobnego błędu w skrypcie, w ostatnich dniach nie były wysyłane listy zawierające link potwierdzający zapis. Zaległe listy nie zostaną wysłane. Dzisiaj błąd został naprawiony. Osoby, ktore dokonały rejestracji a nie miały możliwości potwierdzenia jej proszone są o bardzo pilny kontakt z KSI GG: 4416070 . Sprawa jest o tyle pilna, że jeżeli miną 3 dni od daty zapisu dane zostaną automatycznie usunięte. Za wszelkie niedogodności spowodowane błędem przepraszam zainteresowanych. Mea culpa ...
04.02.2005 r.
news nr 169
JKM powołał ministrów w Rządzie Królewskim kierowanym przez Premiera sir Albona (link).
04.02.2005 r.
news nr 168
Webland obchodzi VI rocznicę swojego powstania.
04.02.2005 r.
news nr 167
Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego wszczął postępowanie w sprawie utrudniania prowadzenia postępowania przygotowawczego 02/04.
04.02.2005 r.
news nr 166
Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Królestwa umorzył postępowanie z zawiadomienia KSI w sprawie ataków na CRM, nie dopatrując się znamion przestępstwa. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Prokuratora Generalnego Królestwa.
01.02.2005 r.
news nr 165
Ogłoszono nowy Regulamin Izby Poselskiej, który wejdzie w życie z dniem 2 II 2005 r. (link).
01.02.2005 r.
news nr 164
JKM powołał sir Albona na stanowisko Premiera (link).
01.02.2005 r.
news nr 163
JKM przyjął złożoną dymisję i odwołał prof. sir Kobe Amaru Shakura ze stanowiska Premiera (link).
01.02.2005 r.
news nr 162
Ogłoszono o otwarciu przewodu sądowego w sprawie SK 2005/1/P z wniosku Kanclerza Solardii o dokonanie wykładni przepisów dotyczących kary banicji, w zakresie praw skazanego związanych z uczestnictwem w listach dyskusyjnych.
01.02.2005 r.
news nr 161
Rocznica objęcia Korony Królestwa Dreamlandu przez JKM Artura I Piotra.
25.01.2005 r.
news nr 160
Premier prof. sir Kobe Amaru Shakur ogłosił o złożeniu na ręce JKM dymisji w dniu wczorajszym, ze skutkiem od 1 II 2005 r. Nie wskazano następcy ustępującego Premiera.
22.01.2005 r.
news nr 159
JKM odmówił zatwierdzenia projektu ustawy federalnej o szkolnictwie podstawowym z powodu błędów legislacyjnych projektu. Jest to pierwszy wypadek skorzystania przez monarchę z przysługującego mu - zgodnie ze znowelizowaną Konstytucją Królestwa - prawa względnego weta ustawodawczego (link).
21.01.2005 r.
news nr 158
JKM ogłosił dekret o udostępnianiu miejsca na serwerze Królestwa. Zgodnie z nowymi regulacjami, udostępnianie miejsca dla przedsiębiorców i instytucji prywatnych będzie odpłatne (link).
13.01.2005 r.
news nr 157
JKM powierzył Edwardowi diukowi Kriegowi tymczasowe kierowanie MSZ, co ma związek z awarią techniczną, z jaką boryka się p. Jan Mausch (link).
11.01.2005 r.
news nr 156
Zaktualizowano strony Kancelarii Królewskiej (link).
09.01.2005 r.
news nr 155
JKM powołał p. Patryka Bita na stanowiska przedstawiciela Królestwa: przy Forum Polskich Mikronacji oraz w Radzie Wspólnej Mapy Polskich Mikronacji (link 1) (link 2).
09.01.2005 r.
news nr 154
JKM zaprasza do nowej siedziby Królów Dreamlandu (link).
08.01.2005 r.
news nr 153
W Królestwie trwają uroczystości związane z przenosinami siedziby królewskiej do Ekorre. Audiencja generalna od godziny 21:00 odbędzie się w Sali Tronowej Królewskiego Pałacu Ekhorn (link).
06.01.2005 r.
news nr 152
Sąd Królestwa pod przewodnictwem asesora Szymona Nowickiego wydał postanowienie umarzające postępowanie w sprawie SK 2004/9/I [Cromwell v. Krieg]. Orzeczenie nie jest prawomocne (link).
05.01.2005 r.
news nr 151
JKM postanowił o odwołaniu wyborów uzupełniajšcych do Izby Poselskiej w zwišzku z obwieszczeniem Komisji Wyborczej Królestwa o niemożnoœci ich przeprowadzenia (link).
05.01.2005 r.
news nr 150
JKM powołał barona Bagera na stanowisko moderatora listy dyskusyjnej Królestwa. Obecnie zatem moderatorami listy są Edward diuk Krieg oraz baron Bager (link).
05.01.2005 r.
news nr 149
Marszałek Dworu Królewskiego przedstawił program uroczystoœci zwišzanych z przenosinami JKM i Dworu Królewskiego z Dreamopolis Królewskiego do Ekorre w dniu 8.I.2005 r. Głównym wydarzeniem będzie audiencja generalna udzielona przez JKM od godziny 21:00 w Sali Tronowej nowego pałacu (link).
05.01.2005 r.
news nr 148
JKM ogłosił postanowienie sądowe umarzające postępowanie w sprawie SK 2004/8/II [Folke v. KSI, et al.] z powodu cofnięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Tym samym uprawomocnił się wyrok JKM z dnia 5 grudnia 2004 r.
04.01.2005 r.
news nr 147
MKiN wydał zarządzenie powołujące prof. Wojciecha Kapicę na stanowisko Rektora Uniwersytetu Królewskiego im. "4 Lutego" w Elsynor. Nowy Rektor ogłosił o uruchomieniu strony internetowej Uniwersytetu (link).
03.01.2005 r.
news nr 146
Uruchomiono nowy adres stron internetowych Solardii: www.solardia.ok2.pl
29.12.2004 r.
news nr 145
JKM powołał p. Szymona Nowickiego na stanowisko asesora sądowego. Nowy asesor obejmie swoje stanowisko po złożeniu ślubowania (link).
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin