Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Koronacja Macieja II na Króla Dreamlandu

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
Unia Saudadzka
mikronacja
24.12.2004 r.
news nr 142
JKM ogłosił postanowienie z dnia 23.XII.2004 r., ratyfikujące Traktat w sprawie wspólnej mapy polskich mikronacji.
19.12.2004 r.
news nr 141
JKM wydał postanowienie ustalające kalendarz wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej. W dniach 7-13.I.2005 r. Dreamlandczycy będą wybierać, za pośrednictwem elektronicznego formularza, dwóch posłów.
18.12.2004 r.
news nr 140
W Kakutach (Morland) otwarto pierwszy w Królestwie cmentarz (link do Kakut).
18.12.2004 r.
news nr 139
MFiG ogłosił przetarg na wykonanie strony internetowej Ministerstwa.
18.12.2004 r.
news nr 138
MKiN ogłosił, że Komisja Edukacji przwróciła p. Wojciechowi Kapicy tytuł profesorski w zakresie nauk politycznych, z dniem 1 grudnia 2004 r.
15.12.2004 r.
news nr 137
JKM wydał, na skutek rozpoznania środków zaskarżenia, wyrok w sprawie SK 2004/6/II [Prok. v. Bohema, et al]. Utrzymano w mocy wyrok I instancji, zmieniajšc jedynie obliczenie kary banicji wymierzonej oskarżonym.
15.12.2004 r.
news nr 136
JKM powołał, na wniosek Premiera, Jana Mauscha na stanowisko Ministra Korony. Nowy minister obejmuje stanowisko ministra właściwego do spraw zagranicznych.
15.12.2004 r.
news nr 135
JKM przyjął zlożoną dymisję i odwołał Pavla markiza Svobodę ze stanowiska Ministra Korony (MSZ).
11.12.2004 r.
news nr 134
Nowa ankieta CIBOP. Tym razem na zamówienie magazynu "BiznesMag". Zapraszamy do jej wypełnienia (link).
10.12.2004 r.
news nr 133
Wicemarszałek Izby Poselskiej baron Bager ogłosił wygaśnięcie mandatu posła Bartłomieja Jasińskiego w związku z opuszczeniem przezeń Królestwa.
06.12.2004 r.
news nr 132
JKM dokonał uroczystego otwarcia nowych stron internetowych Weblandu (link).
06.12.2004 r.
news nr 131
Ogłoszono uchwałę Izby Poselskiej wyrażającą zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów Williama Cromwella i Bartłomieja barona Jasińskiego. Ten ostatni opuścił jednak wcześniej Królestwo.
05.12.2004 r.
news nr 130
Złożono i przyjęto do rozpoznania wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy SK 2004/8/I [Folke v. KSI, et al.], złożony przez Namiestnika Koronnego Surmali. Oznacza to iż orzeczenie przywracające obywatelstwo powodowi zostanie ponownie zbadane.
05.12.2004 r.
news nr 129
JKM wydał wyrok w sprawie o przywrócenie obywatelstwa wytoczonej przez p. Folke. Nieprawomocnym wyrokiem nakazano przywrócenie obywatelstwa, nadając orzeczeniu w tym zakresie rygor natychmiastowej wykonalności.
05.12.2004 r.
news nr 128
Socjaldemokratyczna Partia Dreamlandu (SPD - link) wydała oświadczenie o kontynuowaniu swojej działalności mimo odejścia jej założyciela.
02.12.2004 r.
news nr 127
W związku z opuszczeniem Królestwa przez posła prof. Bartłomieja barona Jasińskiego, przestał istnieć klub poselski Socjaldemokratycznej Partii Dreamlandu.
01.12.2004 r.
news nr 126
Morland zakończył weryfikację swoich obywateli.
30.11.2004 r.
news nr 125
Izba Poselska wybrała barona Bagera na stanowisko swojego Wicemarszałka.
29.11.2004 r.
news nr 124
JKM, po uzyskaniu zgody Senatu Królewskiego, powołał sir Medgara de Ramę na stanowisko Prokuratora Generalnego Królestwa. Tym samym zakończyło się urzędowanie na tym stanowisku dotychczasowego p.o. Prokuratora Generalnego - Edwarda diuka Kriega.
28.11.2004 r.
news nr 123
W Baridasie otwarto nową instytucję kultury: Galerię "Zewnętrzną" (link).
27.11.2004 r.
news nr 122
Władze Motley w Weblandzie (link) zwróciły się do mieszkańców i jednostek organizacyjnych mających siedzibę w mieście, o potwierdzenie swojej aktywności.
26.11.2004 r.
news nr 121
Baridas uzyskał nowy adres. Od dziś jego strony są dostępne pod adresem www.baridas.org
26.11.2004 r.
news nr 120
Od dzisiaj strony Baridasu dostępne są pod nowym adresem: www.baridas.org
26.11.2004 r.
news nr 119
Otwarto nowy serwis informacyjny DreamNET, pod redakcją p. Mugglera. DreamNET
24.11.2004 r.
news nr 118
MKiN ogłosił rozporządzenie odwołujące p. Mugglera ze stanowiska Dyrektora Galerii Królewskiej.
24.11.2004 r.
news nr 117
JKM ogłosił proklamację, zgodnie z którą wszelkie wyjaśnienia dotyczące obowiązującego prawa, będą udzielane jedynie w postępowaniu przed Sądem Królestwa, odmawiając tym samym udzielania odpowiedzi prywatnie.
24.11.2004 r.
news nr 116
MKiN ogłosił rozporządzenie odwołujące lady Motylek ze stanowiska Dyrektora Galerii Essthera.
21.11.2004 r.
news nr 115
Senat Królewski wyraził zgodę na powołanie sir Medgara de Ramy na stanowisko Prokuratora Generalnego Królestwa.
18.11.2004 r.
news nr 114
JKM wystawił listy uwierzytelniające Edwarda diuka Kriega jako Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego przy JKM Arminie Frederiku, Królu Scholandii.
15.11.2004 r.
news nr 113
JKM ogłosił dekret określający budżet do końca 2004 r. Wydatki w łącznej kwocie 27.074 D zostaną pokryte z majątku Skarbu Królestwa jako deficyt budżetowy.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin