Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Unia Saudadzka
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
mikronacja
13.01.2005 r.
news nr 157
JKM powierzył Edwardowi diukowi Kriegowi tymczasowe kierowanie MSZ, co ma związek z awarią techniczną, z jaką boryka się p. Jan Mausch (link).
11.01.2005 r.
news nr 156
Zaktualizowano strony Kancelarii Królewskiej (link).
09.01.2005 r.
news nr 155
JKM powołał p. Patryka Bita na stanowiska przedstawiciela Królestwa: przy Forum Polskich Mikronacji oraz w Radzie Wspólnej Mapy Polskich Mikronacji (link 1) (link 2).
09.01.2005 r.
news nr 154
JKM zaprasza do nowej siedziby Królów Dreamlandu (link).
08.01.2005 r.
news nr 153
W Królestwie trwają uroczystości związane z przenosinami siedziby królewskiej do Ekorre. Audiencja generalna od godziny 21:00 odbędzie się w Sali Tronowej Królewskiego Pałacu Ekhorn (link).
06.01.2005 r.
news nr 152
Sąd Królestwa pod przewodnictwem asesora Szymona Nowickiego wydał postanowienie umarzające postępowanie w sprawie SK 2004/9/I [Cromwell v. Krieg]. Orzeczenie nie jest prawomocne (link).
05.01.2005 r.
news nr 151
JKM postanowił o odwołaniu wyborów uzupełniajšcych do Izby Poselskiej w zwišzku z obwieszczeniem Komisji Wyborczej Królestwa o niemożnoœci ich przeprowadzenia (link).
05.01.2005 r.
news nr 150
JKM powołał barona Bagera na stanowisko moderatora listy dyskusyjnej Królestwa. Obecnie zatem moderatorami listy są Edward diuk Krieg oraz baron Bager (link).
05.01.2005 r.
news nr 149
Marszałek Dworu Królewskiego przedstawił program uroczystoœci zwišzanych z przenosinami JKM i Dworu Królewskiego z Dreamopolis Królewskiego do Ekorre w dniu 8.I.2005 r. Głównym wydarzeniem będzie audiencja generalna udzielona przez JKM od godziny 21:00 w Sali Tronowej nowego pałacu (link).
05.01.2005 r.
news nr 148
JKM ogłosił postanowienie sądowe umarzające postępowanie w sprawie SK 2004/8/II [Folke v. KSI, et al.] z powodu cofnięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Tym samym uprawomocnił się wyrok JKM z dnia 5 grudnia 2004 r.
04.01.2005 r.
news nr 147
MKiN wydał zarządzenie powołujące prof. Wojciecha Kapicę na stanowisko Rektora Uniwersytetu Królewskiego im. "4 Lutego" w Elsynor. Nowy Rektor ogłosił o uruchomieniu strony internetowej Uniwersytetu (link).
03.01.2005 r.
news nr 146
Uruchomiono nowy adres stron internetowych Solardii: www.solardia.ok2.pl
29.12.2004 r.
news nr 145
JKM powołał p. Szymona Nowickiego na stanowisko asesora sądowego. Nowy asesor obejmie swoje stanowisko po złożeniu ślubowania (link).
28.12.2004 r.
news nr 144
Komisja Wyborcza Królestwa wydała obwieszczenie o niemożności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszonych kandydatów.
28.12.2004 r.
news nr 143
JKM ogłosił dekret o asesorach sądowych (link).
24.12.2004 r.
news nr 142
JKM ogłosił postanowienie z dnia 23.XII.2004 r., ratyfikujące Traktat w sprawie wspólnej mapy polskich mikronacji.
19.12.2004 r.
news nr 141
JKM wydał postanowienie ustalające kalendarz wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej. W dniach 7-13.I.2005 r. Dreamlandczycy będą wybierać, za pośrednictwem elektronicznego formularza, dwóch posłów.
18.12.2004 r.
news nr 140
W Kakutach (Morland) otwarto pierwszy w Królestwie cmentarz (link do Kakut).
18.12.2004 r.
news nr 139
MFiG ogłosił przetarg na wykonanie strony internetowej Ministerstwa.
18.12.2004 r.
news nr 138
MKiN ogłosił, że Komisja Edukacji przwróciła p. Wojciechowi Kapicy tytuł profesorski w zakresie nauk politycznych, z dniem 1 grudnia 2004 r.
15.12.2004 r.
news nr 137
JKM wydał, na skutek rozpoznania środków zaskarżenia, wyrok w sprawie SK 2004/6/II [Prok. v. Bohema, et al]. Utrzymano w mocy wyrok I instancji, zmieniajšc jedynie obliczenie kary banicji wymierzonej oskarżonym.
15.12.2004 r.
news nr 136
JKM powołał, na wniosek Premiera, Jana Mauscha na stanowisko Ministra Korony. Nowy minister obejmuje stanowisko ministra właściwego do spraw zagranicznych.
15.12.2004 r.
news nr 135
JKM przyjął zlożoną dymisję i odwołał Pavla markiza Svobodę ze stanowiska Ministra Korony (MSZ).
11.12.2004 r.
news nr 134
Nowa ankieta CIBOP. Tym razem na zamówienie magazynu "BiznesMag". Zapraszamy do jej wypełnienia (link).
10.12.2004 r.
news nr 133
Wicemarszałek Izby Poselskiej baron Bager ogłosił wygaśnięcie mandatu posła Bartłomieja Jasińskiego w związku z opuszczeniem przezeń Królestwa.
06.12.2004 r.
news nr 132
JKM dokonał uroczystego otwarcia nowych stron internetowych Weblandu (link).
06.12.2004 r.
news nr 131
Ogłoszono uchwałę Izby Poselskiej wyrażającą zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów Williama Cromwella i Bartłomieja barona Jasińskiego. Ten ostatni opuścił jednak wcześniej Królestwo.
05.12.2004 r.
news nr 130
Złożono i przyjęto do rozpoznania wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy SK 2004/8/I [Folke v. KSI, et al.], złożony przez Namiestnika Koronnego Surmali. Oznacza to iż orzeczenie przywracające obywatelstwo powodowi zostanie ponownie zbadane.
05.12.2004 r.
news nr 129
JKM wydał wyrok w sprawie o przywrócenie obywatelstwa wytoczonej przez p. Folke. Nieprawomocnym wyrokiem nakazano przywrócenie obywatelstwa, nadając orzeczeniu w tym zakresie rygor natychmiastowej wykonalności.
05.12.2004 r.
news nr 128
Socjaldemokratyczna Partia Dreamlandu (SPD - link) wydała oświadczenie o kontynuowaniu swojej działalności mimo odejścia jej założyciela.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin