Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Wybory

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
Unia Saudadzka
mikronacja
18.11.2004 r.
news nr 114
JKM wystawił listy uwierzytelniające Edwarda diuka Kriega jako Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego przy JKM Arminie Frederiku, Królu Scholandii.
15.11.2004 r.
news nr 113
JKM ogłosił dekret określający budżet do końca 2004 r. Wydatki w łącznej kwocie 27.074 D zostaną pokryte z majątku Skarbu Królestwa jako deficyt budżetowy.
09.11.2004 r.
news nr 112
Ogłoszono rozpoczęcie kolejnej edycji pucharu Dreamlandu w skokach narciarskich. Pierwsze zawody już 13.XI w Samanti (Webland).
06.11.2004 r.
news nr 111
JKM zatwierdził przekazane przez Parlament projekty i ogłosił trzy ustawy federalne: o Centralnym Rejestrze Mieszkańców, o obywatelstwie oraz o martwych duszach i dziedziczeniu testamentowym. Jednocześnie JKM wydał dekrety zmieniające daty wejścia w życie zatwierdzonych ustaw, przesuwając je na 1.I.2005 r., co zostało uzasadnione opinią KSI co do konieczności zapewnienia bezpieczeństwa systemów.
06.11.2004 r.
news nr 110
MFiG powołał pana Yelonka Rogacza na stanowisko wiceministra.
05.11.2004 r.
news nr 109
JKM powołał Patryka Bita na stanowisko Lorda Gubernatora Domeny Królewskiej-Baridas. Nowy Lord Gubernator złożył hołd JKM w trybie przewidzianym dla Namiestników Koronnych.
04.11.2004 r.
news nr 108
Zakończono weryfikację w Surmali.
03.11.2004 r.
news nr 107
JKM ratyfikował Traktat o wzajemnym uznaniu i nawišzaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Natanii.
03.11.2004 r.
news nr 106
MFiG odwołał paniš Avatar ze stanowiska wiceministra.
02.11.2004 r.
news nr 105
JKM ogłosił o zakończeniu unii personalnej między Dreamlandem a Brugią.
31.10.2004 r.
news nr 104
Republika Baridas ogłosiła Deklarację przystąpienia do Korony. JKM wydał postanowienie o przyjęciu Republiki - tym samym Baridas stał się autonomiczną częścią Domeny Królewskiej.
30.10.2004 r.
news nr 103
Centralny Bank Dreamlandu otwiera ponownie swoje podwoje. Zapraszamy do zakładania rachunków.
25.10.2004 r.
news nr 102
Ministerstwo Kultury i Nauki ma nowy serwis internetowy.
25.10.2004 r.
news nr 101
JKM powołał dalszych urzędników nadwornych: Pavel markiz Svoboda objšł urzędy Lorda Kanclerza i Lorda Kustosza, natomiast sir Patrick Christian van Hadden został powołany na stanowisko Lorda Skarbnika.
24.10.2004 r.
news nr 100
JKM powołał Edwarda diuka Kriega na najwyższy urząd nadworny - Marszałka Dworu Królewskiego. Marszałek Dworu odpowiadać będzie za należytą organizacj i funkcjonowanie struktury dworskiej. Za swoją pracę Marszałek Dworu będzie otrzymywał miesięcznie 44 D. Edward diuk Krieg pełnił już wcześniej ten urząd, a powołanie ma związek z wejściem w życie dekretu o Dworze Królewskim.
24.10.2004 r.
news nr 99
JKM ogłosił postanowienie lokujące nowe miasto w Królestwie. Na obszarach przekazanych przez Prowincję Webland i włączonych do Domeny Królewskiej powstanie Ekorre - nowa siedziba JKM i Dworu.
24.10.2004 r.
news nr 98
JKM ogłosił postanowienie nadające nowe tytuły honorowe. Awanse otrzymało 4 arystokratów i 2 szlachciców. Czterech obywateli zostało włączonych w poczet szlachty.
23.10.2004 r.
news nr 97
JKM ogłosił dekret o wprowadzeniu systemu bankowego. Uruchomienie systemu CBD nastąpić ma 30.X.2004 r. Obowiązywać będzie zasada 1 podmiot - 1 rachunek. Królestwo będzie zwracać środki zgromadzone w starym CBD.
23.10.2004 r.
news nr 96
JKM ogłosił dekret o Dworze Królewskim. Zgodnie z jego postanowieniami, Dwór służyć ma JKM jako organ pomocniczy w wykonywaniu prerogatyw monarszych. W skład Dworu wchodzić mają m.in. Namiestnicy Koronni oraz niektórzy inni dostojnicy państwowi. Dwór nie będzie jednak nowym ośrodkiem politycznym - członkowie Rządu nie wchodzą automatycznie w skład Dworu.
23.10.2004 r.
news nr 95
Prowincja Webland przekazała JKM tereny pod nową siedzibę królewską.
18.10.2004 r.
news nr 94
Premier wydał rozporządzenie ustanawiające Ministerstwo Promocji, na którego czele stanął osobiście, zgodnie z zapowiedzią ze swojego expose.
17.10.2004 r.
news nr 93
Ukazał się jubileuszowy, dwudziesty numer OKNA.
16.10.2004 r.
news nr 92
Nowy sondaż w CIBOP. Tym razem pytanie brzmi: czy Rządowi Królewskiemu sir Kobe Amaru Shakura uda się wprowadzić system gospodarczy Dreamlandu?
14.10.2004 r.
news nr 91
Namiestnik Koronny Surmali, Sted baron Asketil, rozpoczął reformy w Prowincji. Uchylone zostały wszystkie obowiązujące akty normatywne Surmali, wydano również akt dotyczący przeprowadzenia spisu powszechnego w dniach 16-22.X
13.10.2004 r.
news nr 90
JKM wydał dekret nowelizujący przepisy dotyczące ogłaszania aktów urzędowych. Od jutra (14.X) akty zawierające dane niemożliwe do czytelnego przedstawienia w trybie tekstowym, będą ogłaszane w postaci załączników umieszczanych w archiwum plików listy dyskusyjnej Królestwa na okres co najmniej 7 dni. Zasadę tą stosować się będzie odpowiednio do krajowych aktów urzędowych, przy czym Prowincje mogą ustalić odmienne zasady.
13.10.2004 r.
news nr 89
Izba Poselska III kadencji wybrała na swojego Marszałka sir Bartosza Lenczowskiego. Izba nie dokonała wyboru Wicemarszałka.
12.10.2004 r.
news nr 88
Premier powołał na stanowisko Wicepremiera sir Albona, Ministra Finansów i Gospodarki.
12.10.2004 r.
news nr 87
Premier wygłosił expose. Wynika zeń m.in. następujący podział stanowisk w nowym Rządzie: sir Albon - Minister Finansów i Gospodarki (MFiG), sir Patrick Christian van Hadden - Minister Kultury i Nauki (MKiN), Jacques de Brolle - Minister Sprawiedliwości (MS), Pavel markiz Svoboda - Minister Spraw Zagranicznych (MSZ). Premier osobiście stanie na czele Ministerstwa Promocji (MP).
12.10.2004 r.
news nr 86
JKM powołał Jaquesa de Brolle'a na stanowisko Ministra Korony.
10.10.2004 r.
news nr 85
Dwór Królewski ogłosił, że JKM podjął decyzję o przenosinach siedziby królewskiej. W wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z rekomendacją specjalnie powołanej przez JKM komisji, wybrano ofertę przedstawioną przez Republikę Weblandu. Przenosiny JKM i Dworu nie wpłyną na status Dreamopolis Królewskiego, które nadal pozostanie oficjalną stolicą Królestwa.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin