Exposé

Urzęduj±cy Premier JKW Pavel Svoboda nie wygłosił expose dla swojego Rz±du. Poniżej znajduje się expose poprzedniego Premiera, markiza Daniela von Witta, wygłoszone w Izbie Poselskiej dnia 28.10.2014 roku.Wasza Królewska Mość,

Wasza Królewska Wysokość,

Wasza Arcyksi±żęca Wysokość,

Rodacy,

swe pierwsze słowa kieruję w Wasz± stronę wyrażaj±c wdzięczność za przyłożenie r±k do powołania mnie na urz±d Premiera Rz±du Jego Królewskiej Mości. Urz±d, który wymaga dzisiaj szczególnej odpowiedzialności i głębokiej lojalności wobec Was wszystkich. Pamiętajmy jednak, że ponadto wszyscy mamy dług wdzięczności wobec dotychczasowych budowniczych Królestwa, wśród których niewielu jest wci±ż naszymi s±siadami. Pamiętajmy też, że trud rozwoju Naszej Ojczyzny podejmowali ochoczo wierz±c w misję wymarzonego kraju w polskim Mikroświecie. Wszyscy winniśmy wci±ż identyfikować się z t± misj±, gdyż Królestwo jest dziełem i dobrem wspólnym. St±d i ten program jest planem tworzenia tego Dzieła dla Was i z Wami.

Realia współczesnego świata wirtualnego rzucaj± Królestwu rękawicę, któr± musi podj±ć i powalczyć o swój lepszy byt. Wyzwania, które stoj± przed Rz±dem Królewskim oznaczaj± konieczność budowy nowego, atrakcyjnego i dynamicznego państwa. Atrakcyjnego pod względem wizerunkowym, ustrojowym, technologicznym, międzynarodowym i rozrywkowym.

Zadania zwi±zane z popraw± wizerunku będ± dotyczyły dbałości o rozwój i aktualność obecnej strony głównej Królestwa oraz pomocy doradczej przy budowie jej następczyni. Zostanie przeprowadzona rewizja i katalogowanie wszystkich serwisów w podziale na przydatne, zbędne i archiwalne. Zgodnie z t± klasyfikacj± dokonane zostan± porz±dki. Poprawa wizerunku Królestwa dotyczyć będzie też podnoszenia etosu pracy funkcjonariuszy publicznych – służ±cych rad±, pomoc± i załatwiaj±cych sprawy obywateli. W ślad za stroną główną dokonywane będ± zmiany i kosmetyka forum dyskusyjnego. Otwarte będ±: dział rz±dowy i dział instytucji federalnych, których lista zostanie uzgodniona z zainteresowanymi podmiotami. Promocja Królestwa obejmie takie środki przekazu, jak forum międzynarodowe (mikronacje.info), facebook, youtube, micropedię i kampanie tematyczne (reklama zewnętrzna). Obywatelskie przejawy promowania Ojczyzny w sieci będ± nagradzane. Duże znaczenie będzie mieć również sfera symboliczna – symbole, święta, ordery, medale, pieczęcie państwowe, baretki, insygnia i dystynkcje wojskowe będą wchodzić do użytku codziennego na stałe. Wzrośnie tym samym rola Heroldii, również w powiązaniu z innymi sferami życia publicznego.

1 stycznia 2015 r. będzie dniem, w którym Królestwo powita nie tylko Nowy Rok, ale i nowy ustrój polityczno-prawny. Wysoka Izba pozna po moim wyst±pieniu szczegółowy harmonogram wprowadzania nowej Konstytucji. Wokół niego ogniskować się będ± działania legislacyjne. W etapie pierwszym – konsultacyjno-referendalnym autorzy Konstytucji będ± przekonywać i objaśniać jej kształt i odświeżone funkcje państwa. Zmiany dotkną wszystkich. Rz±d Królewski będzie propagował nowy ustrój wśród obywateli pokazuj±c im możliwości jakie z sob± niesie. W etapie drugim – legislacyjnym, gdy znany będzie wynik referendum, Izba Poselska wzmoże prace nad dużym pakietem ustaw poprzedzonym przyjęciem „ustawy nuklearnej” kasuj±cej całokształt dotychczasowego prawa. Nowe prawo będzie układane zgodnie z literą Deklaracji z Letrib, dlatego wszystkich zmian nie będę w tym miejscu i teraz omawiał. Nieść to będzie ze sobą konieczność stworzenia nowej bazy prawnej – być może w ramach obecnie istniej±cej, jednak pod k±tem użyteczności i przejrzystości.

Technologiczne zmiany będ± najtrudniejsze z uwagi na niedostatek wykwalifikowanych kadr. W tym celu Rz±d Królewski podejmie próby poszukiwania informatyków chętnych udzielić pomocy technicznej. Przestarzałe rozwi±zania systemów głównych s± zmor± wszystkich gabinetów, jednak pora tę zmorę pokonać. Pierwszorzędnymi sprawami w tej materii jest dostosowanie CRM pod nowe prawo o obywatelstwie i stałym pobycie oraz wznowienie pracy CBD.

Układy międzypaństwowe w Wspólnocie Korony Ebruzów pozostawiaj± wiele do życzenia. Wzajemne stosunki polityczno-prawne próbowano natomiast regulować w sposób pokraczny, co tylko mogło umocnić antagonizmy. Rz±d, kieruj±c się zasad± pomocniczości wobec Korony oraz partnerstwa i równości wobec Dependencji ureguluje z Partnerami kwestie współpracy s±dowej, prokuratorskiej i policyjnej oraz przepływu kapitału innego niż finansowy. Sprawa walut zostanie rozwi±zana w przyszłości. Zostanie również zawarty formalny układ wojskowy. Skłonność do podjęcia współpracy w tych obszarach pokaże faktyczny sens istnienia Wspólnoty i obecności w niej każdego z członków. Z kolei prawa wyborcze obywateli państw WKE zostan± zapisane w nowej Konstytucji, a prawa i obowiązki obywatelskie wynikłe z swobody przepływu osób znajd± się w nowej ustawie o obywatelstwie.

Przynależność Królestwa do Mikronacyjnego Forum Kartograficznego, jak i pozostałych Stron, okazała się pechowa m.in. z tych samych względów, dla których płynność pracy władz państwowych jest zachwiana. Zdania prezentowane przez znawców polityki międzynarodowej również pokazały, że organizacje międzynarodowe są raczej ciężarem, choć sama aktywność i współpraca wielostronna jest mile widziana. W zwi±zku z tym będziemy apelować do Jego Królewskiej Mości i w Królestwie Scholandii o wypowiedzenie Traktatu o MFK, co pozwoli rozwi±zać Organizację. W jej miejsce szerszemu gronu państw zostanie przedstawiona propozycja zawarcia konwencji w przedmiocie standaryzacji międzynarodowych zasad kartografii jako spadku po MFK. Królestwo postawi tym samym na wielostronn± współpracę przedmiotow± bez powoływania podmiotów ponadnarodowych. Kartografia: tak. Organizacja kartograficzna: nie.

Pozostałe kroki w polityce zagranicznej zostan± skierowane w szczególności w stronę państw młodych. Wśród krajów Orientyki, Vaarlandu i Nordaty będziemy szukać dobrych przyjaciół. Osobiście odbędę wizyty w kilku tamtejszych stolicach. Punktem wyjścia będzie Królestwo Surmeńskie, z którym posiadamy zdecydowanie najlepsze relacje spośród wszystkich tamtejszych państw. Zrewidujemy traktaty uznaniowe i zainicjujemy rozmowy z energicznymi partnerami. Całokształt prowadzonych działań będzie pozostawać w duchu Doktryny Polityki Zagranicznej, która stanie się oficjalnym dokumentem z chwil± zaaprobowania przez Króla i przyjęcia przez Izbę Poselsk±. Projekt w tej sprawie zostanie przedstawiony Wysokiej Izbie w najbliższym czasie.

Podnoszenie atrakcyjności rozrywkowej odbywać się będzie w korelacji z działaniami promocyjnymi i proobywatelskimi. Rz±d Królewski nie jest powołany do zabawiania obywateli, ale do inspirowania ich do oddolnej aktywności. Walory rozrywkowe będ± wydobywane w kulturze (zjazd szlachty i arystokracji, lenna, „pomniki narodowe”), edukacji (cechy, pilotowanie szkoły elementarnej w Unii Saudadzkiej, promocja edukacji), nauce (Uniwersytet Królewski, Królewski Instytut Kartograficzny) i sztuce (promocja czytelnictwa zbiorów literatury, mecenat artystyczny nad osobami, instytucjami i wydarzeniami). Istotne znaczenie maj± dla nas cechy i zrzeszenia branżowe, które będ± zastępować większość przedsiębiorstw, z uwagi na to, że każdy działa głównie na swoje nazwisko. Społeczeństwo będzie formować się w duchu polityki nowego średniowiecza.

Działalność Rz±du Królewskiego będzie jawna. Uruchomiony zostanie biuletyn informacyjny „Dialog” – pismo redagowane przez członków Rz±du informuj±ce o jego aktywności. „Dialog” zostanie podł±czony pod serwis główny Królestwa tak, by newsy były znane opinii publicznej. Plany pracy i harmonogramy zajęć członków Rz±du obywatele będ± poznawać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, aby móc je weryfikować. Informacje w poszczególnych obszarach pracy będ± również raportowane Wysokiej Izbie. Nikt nie będzie mógł czuć niedosytu informacji. Zrobię co w mej mocy, aby społeczeństwo znało nasze kroki.

Skład Rz±du Królewskiego jest skromny. Dobrze znany w kraju i zagranicą Jego Ekscelencja Simon McMelkor pokieruje Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ja natomiast obj±łem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ten wstępny podział działów administracji pomiędzy dwa ministerstwa może zmienić się w każdym czasie, gdy tylko Wy, moi Rodacy, wyrazicie większą wolę i gotowość do zmieniania Królestwa razem z nami. Ufam, że liczba członków Rz±du Królewskiego z czasem wzrośnie.

Mimo, że liczebnie Rz±d jest lichy, tak kilka dodatkowych osób wyraziło chęć pomocy i wsparcia mojego Gabinetu poprzez doradztwo, pracę i poparcie. To zaplecze rodzi we mnie nadzieję, że nasza przyszłość będzie lepsza, a zaangażowanie obywateli w życie kraju wzrośnie. Cenię Was i wyrażam swoją wdzięczność już teraz.

Dziękuję za uwagę.

(-) Daniel markiz von Witt Premier Rz±du Królewskiego