ustrój Królestwa - kto jest kim?

Konstytucja Królestwa

Królestwo Dreamlandu jest monarchią konstytucyjną. Jego ustrój jest regulowany Kartą Konstytucyjną. Została ona przyjęta przez Parlament Królewski 8 lutego 2016 roku. Następnego dnia JKM Edward II zatwierdził ustawę konstytucyjną wprowadzającą Kartę w życie. Karta Konstytucyjna obowiązuje od 16 lutego 2016 roku i była od tamtego czasu kilkukrotnie nowelizowana.

Królestwo jest federacją. Składa się z samorządnych jednostek terytorialnych: krajów oraz podległej Królowi Domeny Królewskiej. Do najważniejszych federalnych organów konstytucyjnych należą Król, Parlament Królewski, Rząd Królewski i Sąd Królestwa. Organy władzy w poszczególnych krajach zależą od ich wewnętrznego prawa.

Król

Król Dreamlandu

Król jest głową państwa i sprawuje najwyższą władzę nad Królestwem. Od 1998 roku Korona Dreamlandzka należy do dynastii Ebruzów. Jest ona specjalni Rola ustrojowa króla jest zbalansowana z innymi urzędami, dla zapewnienia demokracji w Królestwie. Spośród królewskich prerogatyw warto wymienić takie jak:

  1. Wydawanie dekretów (samodzielnie bądź za zgodą Parlamentu)
  2. Zarządzanie wyborów i referendów.
  3. Wytyczanie kierunków polityki Królestwa, w szczególności zagranicznej.
  4. Nadawanie tytułów honorowych, ziemi, orderów i odznaczeń.
  5. Powoływanie i odwoływanie sędziów.

W wykonywaniu tych jak i wielu innych kompetencji i obowiązków królewskich głowie państwa pomaga szczególnie Dwór Królewski (instytucja administracyjna Króla).

Na tronie zasiada: Jego Królewska Mość Robert II Fryderyk (dzień koronacji — 26.01.2019 r.)

Siedziba: Pałac Ekhorn, Ekorre (Domena Królewska)

Organy pomocnicze: Dwór Królewski, Heroldia Królestwa

Instytucje podległe: Królewskie Służby Informatyczne

Parlament Królewski

Parlament Królewski

Parlament Królewski sprawuje władzę ustawodawczą. Składa się z deputowanych powoływanych i odwoływanych przez Króla. Deputowanym może zostać każdy obywatel zamieszkały w Królestwie co najmniej 14 dni, który wyrazi wolę włączenia do Parlamentu Królewskiego. Parlament pracuje permanentnie. Na jego czele stoi Marszałek, wybierany przez deputowanych. Parlament Królewski w szczególności podejmuje ustawy i uchwały. Ma również prawo wyrażania zgody na emisję pieniądza oraz powołuje Prezesa Sądu Królestwa.

Dopuszcza się aktywność partii politycznych. Ich rola w Parlamencie jest jednak niewielka.

Obecny Parlament Królewski urzęduje od 18.04.2016

Siedziba: Pałac Parlamentu, Dreamopolis (Domena Królewska)

Rząd Królewski

Rząd Królewski

Rząd Królewski stanowi władzę wykonawczą. Do jego podstawowych kompetencji należy bieżące zarządzanie Królestwem, realizowanie przyjętej polityki, wykonywanie ustaw i dekretów oraz kierowanie administracją federalną. Rząd składa się z Premiera i Ministrów. Premier jest wybierany w powszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach. Kandydatów na Premiera mogą zgłaszać obywatele oraz partie polityczne. Ministrowie powoływani są przez Premiera.

Premier: sir Florian von Stettin (od 13.08.2018 r.)

Siedziba: Pałac Rady, Ekorre (Domena Królewska)

Resorty:

  1. Ministerstwo Bezpieczeństwa
  2. Ministerstwo Kultury i Nauki
  3. Ministerstwo Propagandy
  4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  5. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Sąd Królestwa

Sądy w Królestwie

Wymiar sprawiedliwości w Królestwie sprawuje Sąd Królestwa.Zajmuje się zarówno sprawami karnymi, jak i cywilnymi, pełni też funkcje sądu konstytucyjnego i trybunału stanu. Postępowanie sądowe w Królestwie jest co najmniej dwuinstancyjne.

Sędziów i sędziów pokoju powołuje Król, na wniosek lub za zgodą Parlamentu. Prezesa Sądu Królestwa wybiera, na wniosek Króla, Parlament Królewski spośród sędziów na półroczną kadencję.